مقاله مقايسه ميزان بروز علايم فلبيت در سه روش پانسمان کاتتراسيون محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان بروز علايم فلبيت در سه روش پانسمان کاتتراسيون محيطي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پانسمان
مقاله کاتتراسيون محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مبشري الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش لوله گذاري در داخل وريدي از سال ۱۹۴۵ صورت گرفت که مهمترين عارضه آن وجود فلبيت است پيشگيري از فلبيت از مهمترين اهداف پزشکي است اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان بروز علايم فلبيت در سه روش پانسمان آنژيوکت در بيماران مرکز آموزشي و درماني دزياني گرگان انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق يک کارآزمايي باليني با تعداد ۲۰۵ مددجوي بستري در بخش زنان مرکز آموزشي و درماني دزياني گرگان که ۹۵ مددجو در گروه A تنسوبلاست و ۵۹ مددجو در گروه B لکوپلاست و ۵۱ نفر در گروه C پد استريل بصورت تصادفي قرار گرفتند، جمع آوري اطلاعات با چک ليست بوده که ابتدا اطلاعات دموگرافيک بيمار ثبت شد و کاتتر وريدي به طريقه استاندارد توسط يک نفر جايگذاري و با يکي از روشهاي فوق فيکس شد سپس در ۲۴ ،۳۶ و ۴۸ ساعت بعد از فيکس کردن محل آنژيوکت با استفاده از مشاهده علايم فلبيت بررسي و ثبت شد اطلاعات وارد نرم افزار SPSS شده و با آزمونهاي اماري ناپارامتري کاي دو و خطر نسبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار سني کليه بيماران ۶/۵ ± ۱/۲۶ سال بود. ميزان بروز فلبيت در هر سه گروه به ترتيب در ۲۴ ساعت اول (۲/۱۳%) و ۳۶ ساعت (۸/۲۸%) و در ۴۸ ساعت (۲/۴۹%) بود. بطوريکه هر چه از زمان فيکس کردن کاتتر مي گذشت علايم فلبيت بيشتر بود همچمين بين سه گروه از نظر وجود علايم با استفاده از آزمون کاي دو در ساعات ۲۴، ۳۶ و ۴۸ اختلاف معني داري نداشت ولي تنها در ۳۶ ساعت بين چسب معمولي و پد استريل تفاوت معني دار آماري در وجود علايم فلبيت مشاهده
شد. (۷۹۴/۳-۰۵۳/۱)%۹۵ CI ; 998 /1 = R.R.
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد استفاده از هر يک از سه روش فيکس کردن آنژيوکت تفاوتي معني داري اماري از نظر وجود ايجاد فبليت وجود ندارد و با توجه به هزينه، چسب معمولي و يا چسب زخم توصيه ميگردد.