مقاله مقايسه ميزان بقاي كوتاه مدت بيماران پس از احياي قلبي ريوي در بخش اورژانس بيمارستان هاي آيت اله طالقاني و شهيد مدرس تهران طي سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۵۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان بقاي كوتاه مدت بيماران پس از احياي قلبي ريوي در بخش اورژانس بيمارستان هاي آيت اله طالقاني و شهيد مدرس تهران طي سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احياي قلبي ريوي
مقاله بقاي كوتاه مدت
مقاله بخش اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کسرايي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدسجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايست قلبي-ريوي مسوول نيمي از موارد مرگ و مير بيماران است. در بسياري از موارد با احياي قلبي-ريوي موثر و فوري مي توان بيمار را از مرگ نجات داد. در سال هاي اخير پيشرفت هاي بسياري در زمينه احياي قلبي-ريوي صورت گرفته است؛ ولي متاسفانه آمار دقيقي از ميزان موفقيت احياي قلبي-ريوي در ايران وجود ندارد. اين مطالعه به منظور مقايسه ميزان بقاي كوتاه مدت بيماران پس از احياي قلبي ريوي در بخش اورژانس بيمارستان هاي آيت اله طالقاني و شهيد مدرس تهران انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي گذشته نگر روي ۱۷۸ بيماري که در بخش اورژانس دو بيمارستان دانشگاهي آيت اله طالقاني (۵۴ نفر) و شهيدمدرس (۱۲۴ نفر) احياي قلبي-ريوي شده بودند؛ در سال ۱۳۸۴ انجام شد. مدت زمان تاخير تيم احياء، مدت زمان احياي قلبي-ريوي و نتيجه احياي قلبي-ريوي با استفاده از آزمون هاي تي و کاي اسکوئر تجريه و تحليل شدند.
يافته ها: پس از گذشت ۲۴ ساعت از ايست قلبي، احياي قلبي-ريوي در ۵۴ فرد مورد مطالعه در بيمارستان طالقاني تنها در ۷مورد (۱۳ درصد) موفقيتاميز بود. از ۱۲۴ مورد احياي قلبي-ريوي در بيمارستان شهيد مدرس، ۳۳ مورد (۲۶٫۶ درصد) با بقاي بيماران همراه بود (P<0.05). مدت زمان تاخير در شروع عمليات احيا در بيمارستان آيت اله طالقاني ۰٫۹±۲٫۹ دقيقه و در بيمارستان شهيدمدرس ۱٫۱±۲٫۷ دقيقه بود. ميانگين مدت زمان احيا گروه اول ۱۱٫۲±۴۴٫۲ دقيقه و گروه دوم ۷٫۵±۴۴ دقيقه بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان بقاي ۲۴ ساعته بيماران به دنبال احياي قلبي-ريوي در مقايسه با ساير نقاط کشور مشابه بوده؛ اما از ميزان جهاني کمتر مي باشد.