مقاله مقايسه ميزان به کارگيري راهبردهاي يادگيري توسط دانشجويان موفق و ناموفق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان به کارگيري راهبردهاي يادگيري توسط دانشجويان موفق و ناموفق
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي يادگيري
مقاله دانشجويان موفق
مقاله دانشجويان ناموفق
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله شکست تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: همتي ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام تحقيق حاضر، بررسي ميزان به کارگيري راهبردهاي يادگيري توسط دانشجويان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد مي باشد. براي رسيدن به اين هدف، به بررسي راهبردهاي انگيزشي، نگرشي، مديريت وقت، آرامش هيجاني، تمرکز، پردازش اطلاعات، انتخاب نکات اصلي، فنون مطالعه، خودآزمايي و امتحان دهي در بين دانشجويان موفق و ناموفق پرداخته شده است. براي انجام اين کار از پرسش نامه LASSI استفاده شده و اين پرسش نامه بين جامعه آماري که کليه دانشجويان موفق و ناموفق کارشناسي در رشته هاي مديريت بازرگاني، دبيري زبان انگليسي، مهندسي شيمي، آموزش ابتدايي، علوم سياسي، مديريت صنعتي و زبان و ادبيات انگليسي مي باشد توزيع شده است پس از جمع آوري اطلاعات، با استفاده از روش هاي آماري توصيفي (جدول، فراواني، نمودار) و آماري استنباطي (آزمونT ، تحليل واريانس يکطرفه و دوطرفه، تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي) مورد تحليل قرار گرفت و بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد که در بين دانشجويان موفق و ناموفق در استفاده از مهارت ها تفاوت معني دار وجود دارد. به عبارت ديگر ميزان به کارگيري راهبردهاي يادگيري در بين دانشجويان موفق، به طور متوسط بيشتر است.‌