مقاله مقايسه ميزان تاثير آموزش آزمايشگاه شيمي به کمک نرم افزار آموزشي و روش سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان تاثير آموزش آزمايشگاه شيمي به کمک نرم افزار آموزشي و روش سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش آموزان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمايشگاه شيمي
مقاله آزمايشگاه مجازي شيمي
مقاله آموزش به کمک کامپيوتر
مقاله نرم افزار آموزشي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي گزافي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، سنجش اثر بخشي آموزش آزمايشگاه شيمي سال دوم دبيرستان، به وسيله نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر دانش و نگرش دانش آموزان است. جامعه آماري، کليه دانش آموزان سال دوم دبيرستان شاخه نظري شامل رشته هاي تجربي و رياضي – فيزيک شهر ايلام، در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ بوده است. با انجام پيش آزمون مشخص شد که بين دو گروه آزمايش و کنترل، در سطح دانش و نگرش تفاوت معني داري وجود ندارد. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه هاي محقق ساخته بوده که در دو سطح دانش و نگرش تهيه گرديده است. براي سنجش روايي آن ها، از نظرات اساتيد، کارشناسان ذيربط و جدول دو بعدي هدف – محتوا استفاده شده است. پايايي ابزار پيشرفت تحصيلي a=0.71 و براي نگرش a=0.88  بوده است. روش اجراي تحقيق، بدين ترتيب بود که گروه کنترل در آزمايشگاه مرسوم به کمک مواد شيميايي و ابزار آزمايشگاهي، به انجام آزمايش مي پرداختند و گروه آزمايش نيز همان آزمايش را به کمک نرم افزار آموزشي در سايت رايانه، انجام مي دادند. در پايان، با انجام پس آزمون و تحليل کوواريانس داده هاي حاصل، مشخص شد که: بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم دبيرستان در زمينه آزمايشگاه شيمي در دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معني داري وجود دارد و گروه کنترل از پيشرفت تحصيلي بيشتري برخوردار بوده اند. دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با دانش آموزان گروه کنترل، نگرش مثبتي نسبت به رايانه و آزمايشگاه شيمي دارند. در سه حوزه نگرش عاطفي، شناختي و رفتاري، نيز تفاوت بين دو گروه آزمايش و کنترل معني دار است.