مقاله مقايسه ميزان تاثير دو روش آموزشي فيلم و مقاله مروري (پاورپوينت) در افزايش آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک در خصوص سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان تاثير دو روش آموزشي فيلم و مقاله مروري (پاورپوينت) در افزايش آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک در خصوص سرطان پستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله آموزشي
مقاله سرطان پستان
مقاله پزشکان
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: فاني ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: بخشايشي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سرطان پستان، شايع ترين سرطان در زنان محسوب مي شود و تشخيص زودرس آن در کاهش ابتلا و ميرايي ناشي از آن، نقشي مهمي بازي مي کند به طوري که تشخيص زودرس، ميزان بقا را تا ۹۵% افزايش مي دهد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ميزان تاثير دو روش متفاوت آموزشي در افزايش آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک، طراحي و اجراگرديد.
مواد و روش ها: طي مطالعه اي نيمه تجربي، پس از تقسيم تصادفي نمونه مورد مطالعه به دو گروه ۶۴ نفره، دو روش مختلف آموزشي (فيلم و مقاله مروري) به کارگرفته شد تا ميزان تغييرهاي آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان، در خصوص مهارت هاي غربالگري سرطان پستان با هم مقايسه شود. داده هاي مورد نياز با استفاده از يک پرسشنامه ساختاريافته جمع آوري و پس از ورود به نرم افزار با استفاده از آزمون هاي استقلال دو گروه، t جفتي و من ويتني در سطح معني داري ۰٫۰۵ تجزيه وتحليل شد.
نتايج: ميانگين نمره کل آگاهي، نگرش و عملکرد و زيرمجموعه هاي آنها قبل و بعد از مداخله با يکديگر اختلاف آماري معني داري را نشان داد به طوري که در هر سه حيطه، نمره کل آگاهي، نگرش و عملکرد افزايش يافته بود ((P<0.05؛ اما تغييرهاي نمره آگاهي، نگرش و عملکرد و زير مجموعه هاي آنها در دو گروه مورد مطالعه يکسان بود و تفاوت معني دار آماري نشان نداد (.(P>0.05
نتيجه گيري: گرچه بر اساس نتايج مطالعه حاضر، سطح دانش، نگرش و عملکرد در پزشکان اراک، در حد قابل قبولي است و برنامه هاي آموزشي به هر شکلي مي تواند به افزايش دانش، درک بهتر و عملکردي مناسب تر در جهت تشخيص و درمان بيماري منجرشود اما دوره هاي بازآموزي و آموزش هاي متوالي افزايش مهارت ها و ارتقاي دانش پزشکان ضروري است.