مقاله مقايسه ميزان تطابق لبه اي قبل و بعد از پرسلن گذاري در كراون هاي زيركونيايي (Cercon) با كراون هاي متال سراميك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۳۲ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان تطابق لبه اي قبل و بعد از پرسلن گذاري در كراون هاي زيركونيايي (Cercon) با كراون هاي متال سراميك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دقت
مقاله تطابق مارجينال
مقاله زيرکونيا
مقاله CAD/CAM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرش راد غزال
جناب آقای / سرکار خانم: سيدان كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آرش راد ماني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اخيرا تكنيك هاي پيشرفته اي براي ساخت رستوريشن هاي تمام سراميكي معرفي شده اند. با توجه به اين كه عدم تطابق لبه اي در نهايت باعث شكست پروتز مي گردد، لزوم بررسي تطابق مارژينال سيستم هاي جديد مشخص مي شود. هدف از اين تحقيق مقايسه تطابق مارژينال روكش هاي زيركونيايي Cercon با كراون هاي متال سراميك بود.
مواد و روشها: در تحقيق تجربي حاضر، عدم تطابق لبه اي سيستم تمام سراميكي Cercon و گروه كنترل كراون هاي متال سراميك به صورت لابراتوري با اندازه گيري ميزان گپ موجود بين كراون ها و دندان تراش خورده انجام گرديد. ۱۰ عدد كراون براي هر روش روي يك سانترال ماگزيلاي كشيده شده با تراش چمفر ساخته شدند. تطابق لبه اي در چهار نقطه مشخص شده روي دندان تراش خورده، قبل و بعد از پرسلن گذاري توسط استريوميكروسكوپ بررسي گرديد. حداكثر ميزان گپ قابل قبول ۱۲۰ ميكرون در نظر گرفته شد. از شاخص هاي آماري ميانگين، انحراف معيار و آزمون ناپارامتري Kruskal-Wallis و آزمون دو به دوي  Mann-Whitneyبراي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: مارژينال گپ كوپينگ هاي متال قبل از پرسلن گذاري ۸٫۷mm (±۵٫۵) و بعد از پخت ۸٫۹mm (±۵) و كوپينگ هاي زيركونيايي قبل از پخت پرسلن ۳۰٫۵mm (±۲۸٫۵) و بعد از پخت ۳۱٫۳mm (±۲۴٫۱) بدست آمد.
نتيجه گيري: سيستم CAD/CAM Cercon تطابق مارژينال قابل قبول ولي غيرقابل مقايسه با روكش هاي متال سراميك دارد و سيكل هاي پخت پرسلن باعث تغيير قابل ملاحظه اي در تطابق مارژينال روكش هاي متال سراميك و تمام سراميكي Cercon نمي شوند.