مقاله مقايسه ميزان راهبري اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد بر مبناي رشته تحصيلي، جنسيت و مرتبه علمي از ديدگاه دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان راهبري اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد بر مبناي رشته تحصيلي، جنسيت و مرتبه علمي از ديدگاه دانشجويان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبري
مقاله رهرو
مقاله الگو
مقاله راهنما
مقاله راهبر
مقاله مشاور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن معين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر مقايسه ميزان راهبري اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي فيروزآباد بر مبناي رشته تحصيلي، جنسيت و مرتبه علمي از ديدگاه دانشجويان بود. بدين منظور و در اجراي پژوهش فوق از مقياس راهبري اعضاي هيات علمي (مشايخ، ۱۳۸۳) استفاده شد. اين مقايس داراي ۴۸ عبارت بوده که ميزان قدرت راهبري اعضاي هيات علمي در ابعاد مختلف نشان مي دهد به منظور انجام پژوهش بر اساس نمونه گيري طبقه اي، از هر رشته به نسبت اعضاي هيات علمي تعداد نمونه مورد پژوهش مشخص و سپس بر اساس نمونه گيري تصادفي ساده، پرسشنامه ها توزيع و نتايج از طريق آزمون تي مستقل، تحليل واريانس يکطرفه و تحليل واريانس دو عاملي مورد تحليل آماري قرار گرفت. نتايج حاکي از آن بود که: ۱- استادان مرد قدرت راهبري بالاتري نسبت به اساتيد زن دارند. ۲- بين قدرت راهبري استادان رشته هاي مختلف تفاوت معنادار وجود دارد. ۳- مربيان در زمينه راهبري از ميانگين بالاتری برخوردار بوده و در اين زمنيه موفق ترند. ۴- تعامل رشته تحصيلي و جنسيت تاثير معناداري بر ميزان راهبري اعضاي هيات علمي دارد.