مقاله مقايسه ميزان روان آب و فرسايش در خاک هاي تحت پوشش کاربري هاي جنگل، زراعي و باغ با استفاده از شبيه ساز باران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۹۰ تا ۵۰۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان روان آب و فرسايش در خاک هاي تحت پوشش کاربري هاي جنگل، زراعي و باغ با استفاده از شبيه ساز باران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باران ساز
مقاله تغيير کاربري
مقاله روان آب
مقاله فرسايش خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزموده علي
جناب آقای / سرکار خانم: كاويان عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير غير اصولي کاربري اراضي به ويژه اکوسيستم هاي طبيعي، عموما تاثير قابل توجهي را بر ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاکها و در پي آن ميزان روان آب و فرسايش خاک مي گذارد. بررسي تغييرات روان آب و فرسايش خاک در پي تغيير خصوصيات خاک و شناخت متغيرهاي موثر خاک بر وقوع آن مي تواند در بهبود توصيه هاي مديريتي و کمي نمودن تغييرات روان آب و فرسايش خاک مفيد واقع شود. لذا اين پژوهش به منظور بررسي روان آب و فرسايش خاک در خاک هاي تحت پوشش اراضي جنگلي و مقايسه آن با اراضي زراعي و باغ که منتج از تغيير کاربري جنگل بوده و همچنين شناسايي فاکتورهاي موثر در روان آب و فرسايش خاک از بين متغيرهاي کمي خاک در محدوده شهرستان ساري صورت گرفته است. سپس در هر يک از کاربري ها، مبادرت به اندازه گيري ميزان روان آب و فرسايش خاک طي انجام شبيه سازي باران با شدت ثابت ۲ ميلي متر بر دقيقه، مدت زمان ۱۵ دقيقه و نمونه برداري خاک در ۱۵ تکرار شد. نتايج حاصله نشان داد که بيشترين و کمترين ميزان روان آب به ترتيب در کاربري جنگل و باغ ايجاد شده است. همچنين مقدار فرسايش خاک در اراضي زراعي و باغ به ترتيب ۱٫۷۶ و ۱٫۳۶ برابر کاربري جنگل اندازه گيري شد. طبق نتايج ماتريس همبستگي درصد سيلت، رطوبت قبلي و وزن مخصوص ظاهري خاک داراي همبستگي معني دار مثبت و درصد شن و ماده آلي داراي همبستگي معني دار منفي با ميزان روان آب مي باشند. همچنين متغيرهاي رس، شن و ماده آلي خاک به صورت ارتباط منفي و درصد سيلت و رطوبت قبلي خاک داراي همبستگي معني دار مثبت با ميزان فرسايش شناخته شدند.