مقاله مقايسه ميزان غلظت هموگلوبين و ذخاير آهن سرم در زنان باردار سالم و مبتلايان به ديابت بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان غلظت هموگلوبين و ذخاير آهن سرم در زنان باردار سالم و مبتلايان به ديابت بارداري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت بارداري
مقاله هموگلوبين
مقاله ميزان ذخيره آهن بدن
مقاله فريتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري اميري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بصيرت زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان كريم اله
جناب آقای / سرکار خانم: شربتداران مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پورامير مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديابت بارداري يكي از شايع ترين مشكلات بهداشتي در بارداري محسوب مي شود كه مي تواند منجر به ديابت نوع ۲ ايجاد ناتواني و مرگ و مير و عوارض بلند مدت شود. از آنجاييكه برخي مطالعات بالا بودن هموگلوبين مادر و ذخيره آهن بدن را يك عامل خطر غير وابسته براي ديابت بارداري مي دانند. اين مطالعه به منظور مقايسه ميزان غلظت هموگلوبين و ذخاير آهن سرم در زنان باردار سالم با زنان مبتلا به ديابت بارداري انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد شاهدي بر روي ۲۰۰ زن باردار مراجعه كننده به بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل طي سالهاي ۸۷-۱۳۸۶ انجام شد. به ازاي هر نمونه ديابت بارداري تشخيص داده شده بر اساس OGTT مختل (بر اساس معيار Carpenter & Coustan) يك نمونه شاهد از درمانگاه مراقبت روتين بارداري انتخاب گرديد. دو گروه از لحاظ سن، سن بارداري، تعداد پاريتي و محل مراجعه با هم همسان شدند. ۱۰۰ زن باردار مبتلا به ديابت بارداري (گروه مورد) با ۱۰۰ زن باردار سالم (گروه شاهد) كه داراي تست تحمل گلوكز طبيعي بودند، از نظر ميزان هموگلوبين و هماتوكريت و ذخاير آهن سرم كه شامل فريتين، آهن سرم و ظرفيت كلي اتصال آهن به ترانسفرين بود، در سه ماهه سوم بارداري با هم مقايسه شدند.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين ميزان غلظت هموگلوبين در گروه مورد ۱۲٫۱۷±۱٫۲۸ و در گروه شاهد ۱۱٫۶۳±۲٫۴۲ و ميانگين ميزان فريتين سرم در گروه مورد ۵۲٫۱۰±۴۷٫۲۳ و در گروه شاهد ۳۰٫۳۶±۲۳٫۲۷ بود. بعد از حذف اثرات BMI ميزان غلظت هموگلوبين و ميزان فريتين سرم به طور معني داري بالاتر از گروه كنترل بود (P<0.05). هم چنين غلظت ميانگين آهن سرم در گروه مورد ۹۵٫۷۵±۴۱٫۱۴ و در گروه كنترل ۹۱٫۴۸±۳۱٫۸۰ بود كه اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار نبود. ظرفيت كلي اتصال آهن به ترانسفرين در گروه مورد ۳۵۴٫۵۵±۴۰٫۴۷ و در گروه كنترل ۳۵۳٫۰۲±۵۱٫۱۰ بود.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه زنان مبتلا به ديابت بارداري در مقايسه با زنان باردار سالم داراي ميزان غلظت هموگلوبين و فريتين سرم بالاتري در سه ماهه سوم بارداري هستند. لذا نياز به دقت بيشتري در تجويز آهن تكميلي به همه زنان باردار با توجه به وضعيت هموگلوبين و وضعيت آهن سرم، مي باشد.