مقاله مقايسه ميزان فنل کل و آنزيم پراکسيداز در دو رقم متحمل و حساس خيار سالم و مايه زني شده با دو سويهFusarium oxysporum f.sp radicis-cucumerinum که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان فنل کل و آنزيم پراکسيداز در دو رقم متحمل و حساس خيار سالم و مايه زني شده با دو سويهFusarium oxysporum f.sp radicis-cucumerinum
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسيداز
مقاله ترکيبات فنلي
مقاله خيار
مقاله Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي واکنش مقاومت و حساسيت ۲۰ رقم مختلف خيار گلخانه اي در برابر قارچ Fusarium oxysporum f.sp radicis-cucumerinum، ارقام ۳۲-PV، Nasco، Janette، Sultan، Nicoo 100، Negeen، Rubah-l، CB- 61688222، ۸-Ayat، PSR36-47112، Rubah-s حساس به بيماري و ارقام Festival، Jakie، PSR 36-45007، Ayat، ۱۲۰۱۱۸، Storm، FD-C101، SR36-45664،Khassib  متحمل به بيماري تشخيص داده شدند که رقم حساس Negeen و متحمل Festival جهت بررسي هاي بيوشيميايي ترکيبات فنل کل و آنزيم پراکسيداز مورد استفاده قرار گرفتند. گياهچه هاي هر دو رقم بعد از رشد در مخلوط پيت ماس و پرليت سترون در مرحله حساس يک تا دو برگي به خاک سترون حاوي مخلوط ماسه و آرد ذرت آلوده به دو جدايه قارچ عامل بيماري و براي گياهان شاهد حاوي مخلوط ماسه و آرد ذرت سترون بود انتقال داده شدند. نمونه برداري ها از قسمت طوقه و ريشه گياهان در مراحل زماني يک، سه، پنج، هفت و ۱۰ روز بعد از مايه زني انجام گرفت. بعد از استخراج ترکيبات فنلي و آنزيم پراکسيداز بر طبق روش هاي توصيه شده، و اندازه گيري تغييرات جذب نور اين ترکيبات توسط اسپکتروفوتومتر مقدار و فعاليت اين ترکيبات در ميلي گرم بافت گياه ارزيابي شد. بر اساس نتايج به دست آمده، تغييرات ترکيبات فنلي در طي روزهاي مختلف در ارقام متحمل و حساس اختلاف معني داري با يکديگر نداشت ولي فعاليت آنزيم پراکسيداز طي روزهاي سه و پنج با يکديگر تفاوت معني دار داشت و در رقم متحمل آلوده به قارچ، ميزان آنزيم بيشتر از رقم حساس بود.