مقاله مقايسه ميزان قندخون بدو پذيرش در بيماران ترومايي بستري در بخش فوريت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان قندخون بدو پذيرش در بيماران ترومايي بستري در بخش فوريت ها
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزايش قند پلاسما
مقاله قند سرم
مقاله تروما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: نقيبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني شكري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مطالعه هاي متعددي در مورد ارتباط بين ميزان قندخون و پيش آگهي بيماران ترومايي وجود دارد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين سطح قندخون هنگام پذيرش بانوع وشدت تروما انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي ۲۷۰ بيمار ترومايي که در سال ۱۳۸۵ در بخش فوريت هاي مرکز پزشکي الزهرا (س) اصفهان بستري شدند، از نظر سطح پلاسمايي قند، معيار گلاسکو (GCS)، نمره ارزيابي تروما (TS) و نوع تروما در هنگام پذيرش ارزيابي شدند. در صورتي که سطح پلاسمايي قند در بدو ورود (BS1) بيش تر از ۱۴۰ ميلي گرم بر دسي ليتر بود، سطح پلاسمايي قند در ۲۴ ساعت بعد (BS2) اندازه گيري مي شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي و ضريب همبستگي تحليل شدند.
يافته ها: شيوع تروما و ميانگين BS1 در سر و گردن %۴۵ و۲۳۸±۱۰۴ ، در تروماهاي متعدد %۲۸ و ۱۹۳±۸۲، در اندام ها ۱۶٫۱% و ۱۴۰±۱۲، در شکم و قفسه صدري ۷٫۴% و ۲۰۰±۸۹ و در لگن %۲ و ۱۵۲±۱۰ ميلي گرم بر دسي ليتر بود. ميزان متوسط قندخون در بيماران با ۱۶ – ۱۱=TS، ۱۰ – ۶= TSو ۵ – ۱=TS به ترتيب ۱۳۰٫۷۴، ۲۷۳٫۷۸ و ۳۴۰ ميلي گرم بر دسي ليتر بود.
نتيجه گيري: افزايش قند پلاسما در مرحله حاد تروما، يافته شايعي است. همچنين شدت افزايش ميزان قند پلاسما با شدت تروما و شدت ضايعه مغزي رابطه مستقيم دارد.