مقاله مقايسه ميزان موفقيت پالپوتومي مولرهاي شيري به روش سولفات فريک با استفاده از سمان هاي زينك اكسايد اوژنول و تري اكسيد معدي متراكم – مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان موفقيت پالپوتومي مولرهاي شيري به روش سولفات فريک با استفاده از سمان هاي زينك اكسايد اوژنول و تري اكسيد معدي متراكم – مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالپوتومي
مقاله مولرهاي شيري
مقاله سولفات فريک
مقاله سمان تري اکسيد معدني متراکم
مقاله سمان زينک اکسيد اوژنول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مقدم ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: صفري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: صراف شيرازي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در پالپوتومي دندان هاي شيري، سولفات فريک به عنوان يکي از روش هاي جايگزين فرموکروزول پيشنهاد شده است ولي در مواردي موفقيت آن نسبت به شيوه فرموکروزول کمتر است که ممکن است بخشي از اين عدم موفقيت به اوژنول خمير پوشاننده پالپ مرتبط باشد. هدف از مطالعه حاضر تعيين و مقايسه ميزان موفقيت باليني و پرتونگاري پالپوتومي سولفات فريک مولرهاي شيري با استفاده از سمان هاي زينک اکسايد اوژنول و تري اکسيد معدني متراکم سفيد به منظور يافتن ماده پوشاننده پالپ مناسب تر در درمان پالپوتومي سولفات فريک بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي که مسايل اخلاقي آن به تاييد کميته اخلاق رسيده است، تعداد ۱۰۰ دندان مولر دوم شيري در ۵۰ کودک ۵-۳ ساله که هر دو دندان مولر دوم شيري فک پايين آنها نياز به درمان پالپوتومي داشت اتخاب شدند. پس از بند آوردن خونريزي با پنبه مرطوب، ۱۰۰ دندان ياد شده، به صورت تصادفي در يکي از دو گروه پالپوتومي سولفات فريک با ساب بيس سمان زينک اکسايد اوژنول يا سمان تري اکسيد معدني قرار گرفتند. پس از انجام درمان، دندان هاي پالپوتومي شده به صورت دوسويه کور مورد ارزيابي باليني و پرتونگاري يک ساله قرار گرفتند. در تحليل يافته ها از آزمون McNemar استفاده شد.
يافته ها: ميزان موفقيت باليني در ارزيابي يک ساله در دو گروه زينک اکسايد اوژنول و تري اکسيد معدني به ترتيب
%۹۷٫۵ و %۱۰۰ بدست آمد و اختلاف ‌آماري معني داري بين دو گروه مشاهده نشد. در ارزيابي يک ساله، ميزان موفقيت پرتونگاري در هر دو گروه مورد بررسي ۸۳٫۳ درصد حاصل شد. شايع ترين يافته پاتولوژيک پرتونگاري در فراخواني يک ساله در کل نمونه هاي هر دو گروه راديولوسنتي فورکا بود که در %۱۶٫۷ نمونه هاي ZOE و %۷٫۱ نمونه هاي MTA ديده شد (۰٫۳۷۵=P).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان موفقيت باليني و پرتونگاري پالپوتومي مولرهاي شيري به روش سولفات فريک با استفاده از خميرهاي پوشاننده پالپ زينک اکسايد اوژنول و تري اکسيد معدني مشابه مي باشد.