مقاله مقايسه ميزان وابستگي به توجه در زندگي روزانه در جانبازان نابينا و همتايان بينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان وابستگي به توجه در زندگي روزانه در جانبازان نابينا و همتايان بينا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابينا
مقاله وابستگي به توجه
مقاله زندگي روزمره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پردازش اطلاعات حسي در نابينايان نسبت به همتايان بينا متفاوت است. اين موضوع مي تواند پردازش هاي شناختي آنان را متاثر سازد.
هدف: هدف از اين مطالعه مقايسه نيازهاي توجهي فعاليت هاي زندگي روزانه جانبازان نابينا نسبت به همتايان بينا است.
مواد و روش ها: اين مطالعه در ۹۲ جانباز دو چشم نابينا و ۱۱۳ فرد همتا از نظر سن و تحصيلات انجام گرفت. جهت ارزيابي ميزان وابستگي به توجه در زندگي روزانه از آزمون رفتاري مربوطه استفاده شد. تحليل آماري براي مقايسه دو گروه در نمره اين آزمون و خرده آزمون هاي مربوطه به وسيله آزمون آماري يومن ويتني صورت گرفت.
يافته ها: بين كارايي جانبازان نابينا و همتايان بينا در زمان ارايه دو تكليف ساده و يك تكليف ساده و يك تكليف دشوار تفاوت معني داري وجود ندارد. وليكن در زمان تكاليف دشوار جانبازان نابينا به طور معني داري كارايي پايين تري نسبت به همتايان بينا دارند.
بحث و نتيجه گيري: هر چند كه افراد نابينا در شرايط تكليف دوگانه ساده تفاوت معني داري با همتايان بينا ندارند ولي زماني كه تكليف دشوار مي شود و بار پردازشي بيشتري به مغز اعمال مي شود، كارايي جانبازان نابينا افت پيدا مي كند.