مقاله مقايسه ميزان S-IgA بزاقي در کودکان شيرخواره مبتلا و غيرمبتلا به پوسيدگي شديد زودهنگام دوران کودکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان S-IgA بزاقي در کودکان شيرخواره مبتلا و غيرمبتلا به پوسيدگي شديد زودهنگام دوران کودکي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمونوگلوبولين
مقاله بزاق
مقاله پوسيدگي دنداني زودهنگام دوران کودکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسلامي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقي كاشانيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حري آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ضياالديني حسنيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پوسيدگي دنداني شديد زودهنگام دوران کودکي بيماري چند عاملي شايعي است که متاسفانه هنوز نکات مبهم زيادي در مورد آن وجود دارد. هدف از اين مطالعه ارزيابي مقايسه اي S-IgA (secretory IgA) بزاق در كودكان مبتلا و غيرمبتلا به پوسيدگي دنداني شديد زودهنگام دوران کودکي بود.
روش: اين مطالعه مقطعي بر روي ۴۴ كودك ۲۴-۶ ماهه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي انجام شد. نمونه بزاق غيرتحريكي از ۲۰ نفر در گروه داراي پوسيدگي و ۲۴ نفر در گروه فاقد پوسيدگي جمع آوري گرديد. سپس غلظتS-IgA  توتال بر اساس روش نفلومتريك اندازه گيري شد. نتايج حاصل با استفاده از آزمون هاي t student-test و كولموگروف– اسميرنوف و نرم افزار SPSS 15 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين غلظت S-IgA در بزاق كودكان مبتلا به پوسيدگي زودرس ۱۸٫۵ mg/dl و در گروه فاقد پوسيدگي ۹٫۴۶ mg/dl بود که اختلاف دو گروه از نظر آماري معني دار بود ((P<0.05.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه اين پيش فرض که کودکان مبتلا به پوسيدگي زودهنگام دچار کمبود S-IgA در بزاق مي باشند رد مي شود.