مقاله مقايسه ميزوپروستول زيرزباني و اکسيتوسين وريدي در کنترل خونريزي بعد از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۵۶ تا ۵۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزوپروستول زيرزباني و اکسيتوسين وريدي در کنترل خونريزي بعد از زايمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونريزي پس از زايمان
مقاله ميزوپروستول
مقاله اکسي توسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي ابوطالب
جناب آقای / سرکار خانم: طبرستاني هدي
جناب آقای / سرکار خانم: معيني اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كوب فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي پور ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان امري آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خونريزي بعد از زايمان از علل مهم مورتاليني و موربيديتي مادران باردار است. کنترل فعال مرحله سوم زايمان يک روش شناخته شده پيشگيري از خونريزي بعد از زايمان است اين مطالعه مقايسه بين دو داروي يوترونيک در پيشگيري از خونريزي پس از زايمان مي باشد.
روش بررسي: اين کارآزمايي باليني تصادفي بر روي ۵۴۲ بيمار حامله نخست زا در طي سال هاي ۸۵ تا ۸۷ انجام شد. مادران به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در يک گروه ۴۰۰ ميکروگرم ميزوپروستول زيرزباني و در گروه ديگر ۲۰ واحد اکسيتوسين وريدي بلافاصله بعد از تولد نوزاد تجويز شد. داده ها با استفاده از نرم افزار (Version 4, SAS JMP institute, USA) و آزمون هاي X2 و تي مستقل آناليز گرديد.
يافته ها: خونريزي پس از زايمان در بيماران تحت درمان با ميزوپرستول به ميزان معني داري کمتر از گروه تحت درمان با اکسي توسين بود (p<0.0001). طول مرحله سوم زايمان نيز در گروه ميزوپروستول کمتر از گروه اکسي توسين بود (۶٫۴۵ دقيقه در گروه ميزوپروستول در قياس با ۶٫۹ دقيقه در گروه اکسي توسين، p=0.003). مقايسه تفاوت هموگلوبين قبل و بعد از زايمان بين دو گروه نشان داد که خونريزي در گروه ميزوپرستول کمتر بود و اين گروه افت هموگلوبين کمتري داشت (p=0.002). عوارض جانبي در گروه مصرف کننده ميزوپرستول، بالاتر بود (p<0.0001)، ولي خطرناک نبودند. شايع ترين عارضه در گروه ميزوپروستول لرز (%۳۵٫۶۶) و در گروه اکسي توسين سردرد (%۹٫۶۳) بود.
نتيجه گيري: ميزوپروستول در کنترل خونريزي بعد از زايمان موثرتر از اکسي توسين است.