مقاله مقايسه ناهنجاريهاي اسکلتي بالاتنه در سه تيپ بدني دانش آموزان پسر ۱۱ تا ۱۵ ساله منطقه يک تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۸ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ناهنجاريهاي اسکلتي بالاتنه در سه تيپ بدني دانش آموزان پسر ۱۱ تا ۱۵ ساله منطقه يک تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ بدني
مقاله ناهنجاريهاي اسکلتي
مقاله دانش آموزان مقطع راهنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي راد طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين تحقيق مقايسه شيوع ناهنجاريهاي اسکلتي بالاتنه، شامل اسکوليوز، کيفوز، لوردوز کمري و گردن، انحراف سر، افتادگي شانه و شکم، فرورفتگي سينه، بيرون زدگي کتفها و انحراف تنه، در سه تيپ بدني اکتومورف، مزومورف و اندومورف و نيز مقايسه ميزان وقوع اين ناهنجاريها در مدارس دولتي و غيرانتفاعي است. جمع آوري اطلاعات از طريق معاينه بدني با استفاده از صفحه شطرنجي و تهيه فيلم اسلايد و انطباق با نورم شاخص بر اساس آزمون ده گانه نيويورک انجام گرفته است. نتايج تحقيق نشان داد به طور کلي ۹۱٫۶ درصد افراد نمونه تحقيق حداقل به يکي از ده ناهنجاري مورد بررسي در وضعيت بالاتنه مبتلا هستند. در مقايسه شيوع ناهنجاريها در بين تيپهاي بدني، تيپ بدني اکتومورف با ۳۷٫۷ درصد از کل ناهنجاريها بيشترين و تيپ بدني اندومورف با۲۵٫۱  درصد از کل ناهنجاريها کمترين ميزان شيوع ناهنجاريها را به خود اختصاص داده است. همچنين، نتايج تحقيق نشان مي دهد مدارس دولتي، با ۵۱٫۴ درصد از کل ناهنجاريها، ميزان وقوع ناهنجاريهاي بيشتري نسبت به مدارس غيرانتفاعي (۴۰٫۲ درصد از کل ناهنجاريها) داشته است. يافته هاي تحقيق بر اساس آزمون مجذور کاي نشان داد بين تيپ بدني اکتومورف با ناهنجاريهاي اسکوليوز، لوردوز گردن، کيفوز پشتي، فرورفتگي سينه و بيرون زدگي کتفها در سطح a£۰٫۰۵ ارتباط معني داري وجود دارد، همچنين، بين تيپ بدني اندومورف با ناهنجاريهاي لوردوز کمري و افتادگي شکم در سطحa£۰٫۰۵  ارتباط معني داري وجود دارد و نيز بين مدارس دولتي با ناهنجاريهاي انحراف سر، اسکوليوز و لوردوز گردن در سطحa£۰٫۰۵  ارتباط معني داري وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان پسر ۱۱ تا ۱۵ ساله مدارس راهنمايي منطقه ۱ شهر تهران بوده است، که ۱۸۰ نفر از آنها به صورت تصادفي انتخاب شده اند. براي تحليل داده ها از آزمون مجذور کاي استفاده شده است.