مقاله مقايسه ناگويي هيجاني و هوش هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱۸ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ناگويي هيجاني و هوش هيجاني در دانش آموزان تيزهوش و عادي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناگويي هيجاني
مقاله هوش هيجاني
مقاله هوش عمومي
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نيما
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي نژاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، مقايسه ناگويي هيجاني و هوش هيجاني دانش آموزان دبيرستاني مدارس تيزهوشان و عادي بود.
روش: در اين تحقيق ۱۷۵ دانش آموز دبيرستاني (۸۶ نفر از مدارس تيزهوشان و ۸۹ نفر از مدارس عادي) شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد مقياس ناگويي هيجاني تورنتو و مقياس هوش هيجاني را تکميل کنند. براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص ها و روش هاي آماري (شامل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، آزمون تحليل واريانس چندمتغيره و ضرايب همبستگي پيرسون) استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که ناگويي هيجاني دانش آموزان مدارس تيزهوشان کمتر از دانش آموزان مدارس عادي است، اما تفاوت هوش هيجاني آنها معنادار نيست. رابطه ناگويي هيجاني و هوش هيجاني دو گروه دانش آموزان تيزهوش و عادي منفي و معنادار بود. تيزهوشان به دليل فهم و درک بيشتر و سريع تر موقعيت هاي هيجاني، پردازش و سازمان دهي بهتر اين موقعيت ها و توانايي بيشتر در تبديل هيجان ادراک شده به کلام، کمتر به ناگويي هيجاني دچار مي شوند. بالا بودن هوش شناختي، ضامن هوش هيجاني زياد نيست، زيرا هوش شناختي با هوش هيجاني تفاوت ماهوي دارد.
نتيجه گيري: ناگويي هيجاني نوعي نقص در پردازش و تنظيم هيجان هاست و به همين دليل با هوش هيجاني رابطه منفي دارد.