مقاله مقايسه نتايج آزمون فاصله در نويز در افراد موسيقي دان و غيرموسيقي دان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج آزمون فاصله در نويز در افراد موسيقي دان و غيرموسيقي دان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش زماني
مقاله وضوح زماني
مقاله آزمون فاصله در نويز
مقاله موسيقي دان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش خشك محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرنژاد مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پردازش زماني، كه شامل وضوح، ترتيب، تجمع و پوشش زماني مي باشد مولفه اصلي توانايي هاي پردازش شنيداري است. نتيجه تحقيقات در مورد پردازش زماني در افراد موسيقي دان و غيرموسيقي دان برتري موسيقي دانان را نسبت به ديگر افراد در مبحث تمايز زماني نشان مي دهد. در اين مطالعه پردازش زماني در افراد موسيقي دان و غير موسيقي دان با شنوايي هنجار با آزمون فاصله در نويز مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه هم گروهي هم زمان غيرمداخله اي روي ۲۴ فرد موسيقي دان با ميانگين سني ۳/۲۵ سال و ۲۴ فرد غيرموسيقي دان با ميانگين سني ۵/۲۴ سال داراي شنوايي هنجار با شرايط سني و جنسي مشابه در دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام گرفت. پس از انجام آزمون فاصله در نويز، آستانه تقريبي و درصد پاسخ هاي صحيح افراد استخراج شد و با آزمون ناپارامتري من ويتني يو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين درصد پاسخ هاي صحيح و آستانه تقريبي دو گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري مشاهده شد (p<0.001)، در حالي که بين درصد پاسخ هاي صحيح و آستانه تقريبي دو جنس در هر دو گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري به دست نيامد (p>0.05).
نتيجه گيري: کمتر بودن مقدار آستانه تقريبي و بيشتر بودن ميزان درصد پاسخ هاي صحيح افراد موسيقي دان نسبت به افراد غيرموسيقي دان نشان دهنده پردازش زماني شنوايي سريع تر در اين افراد بود که مي تواند ناشي از تربيت موسيقايي سيستم شنوايي مرکزي آنها باشد.