مقاله مقايسه نتايج آزمون ۱۶ عاملي کتل در مورد داوطلبين آزاد و متقاضيان استخدام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج آزمون ۱۶ عاملي کتل در مورد داوطلبين آزاد و متقاضيان استخدام
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون شخصيتي ۱۶ عاملي کتل
مقاله استخدام
مقاله آزمون استخدامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملياني مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: طاولي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير تقاضاي استخدام بر نتايج آزمون شخصيتي ۱۶ عاملي کتل بود. در اين بررسي دو دسته افراد متقاضي استخدام و افرادي که خواهان استخدام نبودند (گروه کنترل) آزمون شخصيتي ۱۶ عاملي کتل را تکميل کردند. گروه کنترل تعداد ۹۶ نفر از افراد مذکر و مونث ساکن تهران در گروه سني ۳۵-۱۸ سال بودند که به صورت تصادفي بوسيله پژوهشگر با حضور در اماکن عمومي برگزيده شدند و براي انتخاب نمونه داوطلبان متقاضي استخدام تعداد ۱۶۷ نفر از افرادي که داوطلب استخدام در يکي از بانک ها بودند نمونه گيري شدند. در اين پژوهش براي تحليل نتايج از روشهاي آمار توصيفي و آزمون  -t استودنت براي گروههاي مستقل استفاده شد. يافته ها نشان داد که از ميان ۱۶ عامل شخصيتي آزمون کتل عامل تقاضاي استخدام توانسته نمرات ۱۴ عامل را متاثر کرده به نحوي که داوطلبين متقاضي استخدام خود را افرادي اجتماعي تر، باهوش تر، اصولي تر، جسورتر، ملاحظه کارتر، خويشتن دارتر، سلطه پذيرتر، زودباورتر، با ضريب اطمينان به خود بالاتر، متکي به ديگران، آرميده تر و سرسخت تر معرفي کردند و فقط دو عامل «بي خيالي در مقابل جدي بودن» و «خيال پرداز بودن در مقابل اهل عمل بودن» از عامل تقاضاي استخدام تاثير نپذيرفتند.