مقاله مقايسه نتايج آنومالي مس و موليبدن حاصل از روش فركتالي غلظت مساحت و روش متداول بر روي داده هاي رسوبات آبراهه اي در منطقه قولان-آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج آنومالي مس و موليبدن حاصل از روش فركتالي غلظت مساحت و روش متداول بر روي داده هاي رسوبات آبراهه اي در منطقه قولان-آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فركتال
مقاله غلظت مساحت  

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: پازند كاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفكيك آنومالي هاي ژئوشيميايي از مقادير زمينه در كارهاي اكتشافي يكي از اساسي ترين مراحل مي باشد. شناخت روش هاي مناسب جهت تفكيك آنومالي از زمينه به فرآيند دقيق و به كارگيري تكنيك هاي پيشرفته اي مانند روش فركتالي غلظت مساحت (C-A) كه پارامتر ساختار و موقعيت فضايي نمونه ها را در نظر بگيرد، نيازمند است. استفاده از روش هاي سنتي مانند روش`X+2S بدون توجه به موقعيت فضايي و تنها بصورت دوبعدي در منطقه قولان موجب حذف برخي آنوماليهاي واقعي و پنهان ماندن آن ها گرديده است. با اعمال روش C-A و`X+2S بر روي داده هاي رسوبات آبراهه اي منطقه و تخمين حدآستانه اي و رسم نقشه توزيع تجمعي ژئوشيميايي عيارهاي بالاي حدآستانه اي براي Cu و Mo با استفاده از هر دو روش، تعدادي محدوده براي هركدام از عناصر به عنوان آنومالي شناسايي شدند. نهايتا با مقايسه نتايج بدست آمده از اين دو روش مشخص شد كه روش C-A هاله هاي ژئوشيميايي وسيع تري را شناسايي، آنومالي هاي ضعيف را احيا و دقت بيشتري نسبت به`X+2S دارد.