مقاله مقايسه نتايج آنژيوپلاستي اورژانس كرونري با ترمبوليتيك تراپي در مبتلايان به انفاركتوس حاد ميوكارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در پژوهنده از صفحه ۳۳۲ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج آنژيوپلاستي اورژانس كرونري با ترمبوليتيك تراپي در مبتلايان به انفاركتوس حاد ميوكارد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله STEMI؛ ترومبوليتيک تراپي
مقاله P-PCI؛ Ejection Fraction؛ ST رزولوشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صافي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورشاطري مهري
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده مونا
جناب آقای / سرکار خانم: اتوكش سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رواسكولاريزاسيون سريع، هدف اصلي درمان بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد (MI) است كه طي چندين سال گذشته با روش (Primary- Percutaneous Coronary Intervention) P-PCI انجام مي گيرد. با توجه به اين كه ترومبوليتيك تراپي در بسياري از مراكز كشور به دليل عدم امكان آنژيوپلاستي انجام مي گيرد، هدف از اين مطالعه بررسي نتايج اين دو روش، در مراكز دانشگاهي كشور است.
مواد و روش ها: تحقيق به روش همگروهي انجام گرفت. تشخيص بيماري با روش اســتاندارد انجام شد و ترومبوليتيك تراپي (TT) و P-PCI طبق روشهاي استاندارد انجام شد. بيماران دو گروه همسان سازي شدند و بعد از درمان، در مدت بستري پيگيري شدند و تاثير روش هاي درماني با بررسي ميزان Ejection Fraction (EF) و ST رزولوشن بيش از ۵۰% و ميزان عوارض در دو گروه مقايسه گرديد. محل انفاركتوس ميوكارد با نتيجه درمان در دو گروه، مقايسه شد.
يافته ها: تحقيق در ۲۸۷ بيمار شامل ۱۴۴ بيمار در گروه TT و ۱۴۳ نفر در گروه P-PCI انجام شد. ميزان EF در گروه ۴۳٫۸±۱۱٫۹ و در گروه (p<0.2) 42.1±۹٫۸ P-PCI و ST رزولوشن بيش از ۵۰% در گروه TT برابر ۷/۶۶% و در گروه  P-PCI  برابر ۶/۸۸% بود (p<0.02). ميزان عوارض در دو گروه مشابه بود. نتايج بر اساس محل MI نيز مشابه بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه P-PCI موثرتر از TT در درمان بيماران مبتلا به ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI)  باشد و بنابراين بررسي يك تحقيق كارآزمايي باليني توصيه مي شود.