مقاله مقايسه نتايج اصلاح آستيگماتيسم متوسط – بالا درکراتکتومي فتورفرکتيو به دو روش با هدايت جبهه موج و سيلندر متقاطع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج اصلاح آستيگماتيسم متوسط – بالا درکراتکتومي فتورفرکتيو به دو روش با هدايت جبهه موج و سيلندر متقاطع
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستيگماتيسم
مقاله سيلندر متقاطع
مقاله ليزر اگزايمر
مقاله فتورفرکتيو کراتکتومي
مقاله هدايت جبهه موج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرخابي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبيان پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با وجود بررسي هاي متعددي که اثر بخشي و ايمني عمل فتورفرکتيو کراتکتومي با روشهاي با هدايت جبهه موج و سيلندر متقاطع را نشان داده اند مطالعات کمي در زمينه درمان موارد آستيگماتيسم متوسط و بالا در دسترس است اين مطالعه جهت مقايسه نتايج ديد و رفرکشن، دراصلاح آستيگماتيسم متوسط – بالا، در عمل فتورفرکتيو کراتکتومي به دو روش با هدايت جبهه موج (Wavefront- guided) با دستگاهVisx  و سيلندر متقاطع (Cross – cylinder) با دستگاه Nidek انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقايسه اي، ۵۰ چشم مبتلا به آستيگماتيسم متوسط – بالا که براي تصحيح عيب انکساري خود با ليزر اگزايمر مراجعه کرده بودند، بعد از انجام معاينه کامل چشمي تحت عمل جراحي ليزري به روش فتورفرکتيوکراتکتومي با هدايت جبهه موج قرار گرفتند. سپس نتايج با يافته هاي مربوط به  48چشم که در سال ۸۶ تحت عمل فتورفرکتيوکراتکتومي بروش سيلندر متقاطع قرار گرفته بودند، مقايسه  شدند. نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزارآماري توسط آزمونهاي t زوجي و مستقل، همچنين کلمو گروف ـ اسميرنف مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.
نتايج: بعد از۶  ماه،%۱۰۰  بيماران گروه با هدايت جبهه موج و %۷۹٫۲ بيماران گروه سيلندر متقاطع، ديد اصلاح نشده ۲۰٫۲۵ و بهتر داشتند.ميزان متوسط آستيگماتيسم در گروه با هدايت جبهه موج ۰٫۵۳±۱٫۵۷ و در گروه سيلندر متقاطع۰٫۵۲ ±۱٫۶۷ بود (P=0.75) مقادير تغييرات بعد از عمل انحرافات رده بالا هم در دو گروه با هدايت جبهه موج و سيلندر متقاطع به ترتيب ۰٫۲۲±۰٫۰۵ و ۰٫۲۰± ۰٫۱۷ميکرومتر، بدست آمد .(P<0.001)
نتيجه نهايي: انجام عمل فتورفرکتيوکراتکتومي با هر دو روش هدايت جبهه موج و سيلندر متقاطع موثر و مطمئن است وميتواند ديداصلاح نشده و اصلاح شده را به ميزان قابل قبولي ارتقا دهد ولي نتايج در روش با هدايت جبهه موج در حد معني داري بهتر ميباشد.