مقاله مقايسه نتايج ترميم عصب تيبيال پشتي موش صحرايي با بخيه و چسب فيبريني تهيه شده از خون يک دهنده انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج ترميم عصب تيبيال پشتي موش صحرايي با بخيه و چسب فيبريني تهيه شده از خون يک دهنده انساني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصب تيبيال
مقاله چسب فيبريني
مقاله آزمون مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانيان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نبيان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: درويش زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اوريادي زنجاني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زادگان شايان
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياركامراني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: استفاده از چسب هاي فيبريني، پيشينه گسترده اي در پزشکي و ترميم اعصاب محيطي دارد. ويژگي هاي فيزيکي اين نوع چسب ها استفاده از آنها را محدود ساخته است. در اين مطالعه، کارآيي و ويژگي فيزيکي چسب فيبريني تهيه شده از پلاسماي خون يک دهنده انساني در ترميم عصب تيبيال پشتي موش صحرايي بررسي گرديد.
مواد و روش ها: در يک مطالعه آزمايشگاهي – حيواني، عصب تيبيال پشتي ۴۰ موش صحرايي قطع گرديد. موش ها به ۵ گروه تقسيم شدند: در گروه «الف» هيچ گونه ترميمي صورت نگرفت. در گروه «ب» دو سرعصب با يک بخيه و در گروه «ج» دو سر عصب به وسيله سه بخيه به هم نزديک شدند. در گروه «د» ترميم با يک بخيه و چسب فيبريني، و در گروه «هـ» ترميم به وسيله چسب فيبريني به تنهايي صورت گرفت. در طول ۸ هفته پيگيري، شاخص عملکردي عصب تيبيال اندازه گيري شد. در پايان مطالعه نيروي چسبندگي، التهاب و ميزان تشکيل اسکار سنجيده شد.
يافته ها: ميزان بهبود عملکرد در هفته هشتم در گروه هاي «الف» و «هـ» نسبت به گروه هاي «ب» و «ج» به ميزان قابل توجهي پايين تر بود (P=0.03) هيچ يک از حيواناتي که به وسيله چسب فيبريني ترميم شدند، جداشدگي نداشتند و نيمي از حيوانات گروه «الف» دچار جداشدگي کامل شدند که به ميزان قابل توجهي بيشتر از ساير گروه ها بود (P=0.002) از نظر ميزان التهاب و بافت اسکار بين گروه ها تفاوت معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: چسب فيبريني توليد شده، استحکام لازم را دارد و مي تواند در درازمدت، دو سر عصب را در کنار هم نگاه دارد.