مقاله مقايسه نتايج تغذيه زودرس با روش رايج شروع تغذيه پس از آناستوموز روده بزرگ در بيماران با آناستوموز کولون «مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك و روشهاي كم تهاجمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج تغذيه زودرس با روش رايج شروع تغذيه پس از آناستوموز روده بزرگ در بيماران با آناستوموز کولون «مركز تحقيقات جراحي آندوسكوپيك و روشهاي كم تهاجمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد»
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناستوموز کولون
مقاله تغذيه
مقاله مراقبت بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: درخورد اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات گذشته نشان داده اند که تغذيه زودرس پس از آناستوموز کولون امکان پذير است. به طور معمول زماني براي بيماران بعد از کولکتومي تغذيه از راه دهان شروع مي گردد که برگشت عملکرد روده ها با دفع گاز و اجابت مزاج اثبات شده باشد.
روش کار: در اين مطالعه مورد شاهدي ۶۴ بيماري که تحت لاپاراتومي الکتيو با رزکسيون و آناستوموز کولون بين دي ماه ۸۵ تا دي ماه ۸۶ در بيمارستان قائم قرار گرفته بودند، به صورت آينده نگر در يکي از دو گروه زير مورد مطالعه قرار گرفتند.
در گروه اول يا مورد، تغذيه زودرس بيماران در روز اول بعد از عمل، رژيم مايعات صاف شده بود و در صورت تحمل کم کم رژيم معمولي داده مي شد. در گروه دوم يا شاهد، تغذيه همه اين بيماران طبق روش رايج، فقط بعد از رفع ايلئوس رژيم شروع مي گرديد. بيماران از لحاظ تهوع و استفراغ، حرکات روده اي، تحمل رژيم، عوارض، مقدار سرم دريافتي و طول مدت بستري تحت بررسي قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده در پرسشنامه ها با استفاده از آمار توصيفي، آزمون كاي دو، تي و من ويتيني مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ۶۴ بيمار مورد مطالعه به دو گروه مساوي تقسيم شدند، هيچ اختلاف معني داري بين دو گروه تغذيه زودرس و روش رايج در عوارض و مرگ و مير وجود نداشت اما مقدار سرم دريافتي و تعداد روزهاي بستري در گروه مورد به صورت معني داري کمتر از گروه شاهد بود.
نتيجه گيري: تغذيه زودرس پس از جراحي الکتيو کولون ايمن مي باشد و بيماران مي توانند آن را به خوبي تحمل کنند، بنابراين روش تغذيه زودرس را مي توان به عنوان روش معمول تغذيه در چنين بيماراني پس از جراحي درنظر گرفت.