مقاله مقايسه نتايج خودارزيابي اساتيد با ارزيابي دانشجويان از آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج خودارزيابي اساتيد با ارزيابي دانشجويان از آنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودارزيابي
مقاله اساتيد
مقاله دانشجويان
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني تشنيزي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني سميره
جناب آقای / سرکار خانم: رزم آرا اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نادره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزيابي اساتيد يکي از موضوعاتي است که امروزه بدليل نياز به وجود سيستم مشخص براي بازخورد، در شناخت نقاط قوت و ضعف اساتيد و تعيين سياست هاي آموزشي جديد بر اهميت آن افزوده شده است. با توجه به اينکه مقايسه نتايج ارزشيابي عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي از نظر دانشجو و خود ارزيابي مي تواند موجب شناخت دقيق تر نقاط قوت و ضعف آموزش آنها شود. لذا اين بررسي با هدف تعيين ميزان تطابق نظرات دانشجويان در مورد اساتيد با خودارزيابي آنها صورت گرفت.
روش کار: در يک مطالعه توصيفي – مقطعي، تعداد ۶۱ نفر از اساتيد سه دانشکده پزشکي، پرستاري، مامايي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان و به ازاي هر استاد بطور متوسط تعداد ۳۰ نفر دانشجوياني که در نيمسال اول و دوم سال تحصيلي ۸۶- ۸۵ با اين اساتيد کلاس داشته اند به طور تصادفي ساده انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه مجزا محقق ساخته، نتايج خود ارزيابي اساتيد و نظرات دانشجويان را در رابطه کيفيت آموزش جمع آوري شد. داده ها با به کارگيري روشهاي آمار توصيفي و آزمونt ، توسط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: اکثريت اسانيد يعني ۴۵ نفر (%۷۳٫۸) اظهار داشته اند که در زمان مشخص شده در محيط آموزشي حضور يابند و اکثريت دانشجويان (%۶۲٫۳) اين موضوع را تاييد نموده اند. در رابطه با توانايي انتقال و بيان مفاهيم درسي متناسب با سطح فراگيران (P=0.043) و معرفي منابع مناسب و جزوات آموزشي (P=0.048)، بين خودارزيابي اساتيد و ارزيابي دانشجويان تفاوت معني داري مشاهده شد. بطور کلي بين ميانگين خود ارزيابي اساتيد و نظرات دانشجويان نيز تفاوت معني داري مشاهده شد (P=0.0005).
نتيجه گيري: لازم است اساتيد در رابطه با انتقال و بيان مفاهيم درسي سطح فراگيران را در نظر گرفته و نسبت به معرفي منابع مناسب آموزشي اقدام نمايند.