مقاله مقايسه نتايج درمان غير جراحي شكستگي هاي پايدار خارج مفصلي ديستال راديوس به دو روش بي حسي موضعي و بي هوشي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج درمان غير جراحي شكستگي هاي پايدار خارج مفصلي ديستال راديوس به دو روش بي حسي موضعي و بي هوشي عمومي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكستگي كاليس
مقاله جااندازي بسته
مقاله بي حسي موضعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاودان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مطيفي فرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شكستگي كاليس (Colles) يكي از شايع ترين شكستگي هاي اندام در افراد بالغ است، زماني كه اين شكستگي با ثبات باشد، درمان استاندارد شامل جااندازي بسته تحت بي حسي موضعي و يا بي حسي موضعي و يا بي هوشي عمومي و سپس گچ گيري، مي باشد.
اين مطالعه به منظور مقايسه نتايج درمان غير جراحي شكستگي كاليس تحت بي حسي موضعي و بي هوشي عمومي انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي باليني كه به روش مداخله اي تصادفي انجام پذيرفت، ۱۰۰ بيمار با شكستگي كاليس پايدار از مهرماه ۸۵ لغايت مهرماه ۸۷ در مركز درماني كاشاني شهرستان اصفهان وارد مطالعه شدند. بيماران به طور تصادفي ساده به دو گروه مساوي الف و ب تقسيم گرديدند. در گروه الف، بيماران تحت درمان بي حسي موضعي و در گروه ب تحت بي هوشي عمومي قرار گرفتند. در پايان اطلاعات مربوط به نوع شكستگي، عوارض جااندازي، هزينه درمان و نتايج درمان در هفته هاي اول، دوم و سوم بعد از شروع درمان و سپس انتهاي درمان بررسي شد. آن گاه نتايج به دست آمده از اين ۲ روش قبل و بعد از درمان با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: آناليز داده ها هيچ تفاوت معني داري را بين عوارض اين دو روش درماني نشان نداد. علاوه بر اين، هيچ تفاوت معني داري بين معيارهاي جااندازي ۲ گروه يافت نشد، بين جنس و شكستگي كاليس نيز ارتباط مشخصي به دست آمد. آناليز داده ها نيز نشان داد كه هزينه درمان در گروه ب، ۳ الي ۴ برابر بيشتر از گروه الف مي باشد.
بحث: درمان جااندازي به روش بي حسي موضعي با توجه به هزينه كمتر و جااندازي قابل قبول بدون عارضه مشخص، بهتر از جااندازي به روش بي هوشي عمومي بود. پژوهشگران اين مطالعه، استفاده از بي حسي موضعي جهت جااندازي شكستگي كاليس را توصيه كردند.