مقاله مقايسه نتايج دو روش جراحي ويترکتومي اوليه با و بدون باند دور تا دوري در جداشدگي شبکيه بعد از عمل آب مرواريد با استفاده از تحليل آماري نمره گرايش (Propensity Score) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج دو روش جراحي ويترکتومي اوليه با و بدون باند دور تا دوري در جداشدگي شبکيه بعد از عمل آب مرواريد با استفاده از تحليل آماري نمره گرايش (Propensity Score)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاناني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مراديان سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: احمديه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمد كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه نتايج بينايي و آناتوميک و عوارض بعد از عمل دو روش جراحي ويترکتومي اوليه با و بدون باند دور تا دوري در بيماران با جداشدگي شبکيه به دنبال عمل آب مرواريد با استفاده از تحليل آماري نمره گرايش.(PS, Propensity Score)
روش پژوهش: در اين مطالعه روش همسان سازي بر اساس PS به عنوان يک رويکرد جديد کنترل متغيرهاي مخدوشگر، در مقايسه نتايج دو روش جراحي ويترکتومي با و بدون باند دور تا دوري در درمان جداشدگي شبکيه به دنبال جراحي آب مرواريد به کار رفت. براي محاسبه نمره گرايش از نرم افزار آماري STATA نسخه ۹ و براي مقايسه توزيع متغيرهاي مهم در دو گروه از شاخص اختلاف استاندارد شده استفاده شد.
يافته ها: در تحليل نهايي بر روي ۱۵۰ نفر شامل ۶۲ نفر در گروه ويترکتومي با باند و ۸۸ نفر در گروه ويترکتومي بدون باند انجام شد. بر اساس PS برآورد شده، ۵۱ نفر از گروه ويترکتومي با باند با ۵۱ نفر از گروه ويترکتومي بدون باند همسان شدند. از نظر موفقيت آناتوميک جراحي (چسبندگي کامل شبکيه)، بهترين ديد اصلاح شده و وقوع ادم سيستوييد ماکولا در هيچ يک از ماه هاي پي گيري، اختلاف آماري معني داري بين دو روش مشاهده نشد ولي از نظر عارضه چروکيدگي ماکولا، احتمال وقوع در گروه ويترکتومي بدون باند در ماه ۴ بعد از عمل از نظر آماري بالاتر بود (OR=0.1428 ,P=0.034).
نتيجه گيري: بر اساس آناليز PS و روش هاي کلاسيک به نظر مي رسد که دو روش ويترکتومي اوليه با و بدون باند دور تا دوري در درمان جداشدگي شبکيه به دنبال عمل آب مرواريد داراي نتايج قابل مقايسه مي باشند ولي احتمال وقوع عارضه چروکيدگي ماکولا در روش ويترکتومي بدون باند پيگيري کوتاه مدت بالاتر است.