مقاله مقايسه نتايج دو روش AHBT و CHBT در رسس دو طرفه عضلات راست خارجي بيماران مبتلا به اگزوتروپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج دو روش AHBT و CHBT در رسس دو طرفه عضلات راست خارجي بيماران مبتلا به اگزوتروپي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبيي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عندليب ديما
جناب آقای / سرکار خانم: صفرپور صمد
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري حامد رامبد
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي شلاله
جناب آقای / سرکار خانم: توكل الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه نتايج (AHBT) Anchored hang-back technique و (CHBT) Conventional hang-back technique در رسس دوطرفه عضلات راست خارجي بيماران مبتلا به اگزوتروپي XT)).
روش پژوهش: در يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي، ۶۰ بيمار مبتلا بهXT، به تعداد مساوي مورد عمل جراحيCHBT  (گروه۱) يا AHBT (گروه ۲) قرار گرفتند. متغيرهاي مورد بررسي شامل مقدار انحراف قبل و بعد از عمل، سن، جنس، مقدار رسس و عوارض عمل بودند.
يافته ها: ميانگين سن بيماران گروه (۱) و (۲) به ترتيب (۳-۴۲) ۱۴٫۲±۱۰٫۳و۳-۴۲) ۱۱٫۵±۹٫۳ ) سال و ميانگين انحراف دور و نزديک قبل از عمل براي گروه (۱)، به ترتيب ۳۵±۷٫۰ و ۳۴٫۶±۶٫۸ پريزم ديوپتر (PD) و در گروه (۲) به ترتيب، ۳۴٫۶±۷٫۱ و PD33.3±۷٫۷ بود. ميانگين انحراف نهايي دور و نزديک بعد از عمل در گروه اول به ترتيب ۸±۹٫۴ و PD 7.2±۹٫۱ و در گروه دوم،۸٫۷±۷٫۸  و PD 8.1±۷٫۵ بود که دو گروه اختلاف معني داري نداشتند (مقايسه انحراف نزديک P=0.48 و مقايسه انحراف دور (P=0.98 در پي گيري نهايي، ۶۳٫۳ درصد از بيماران گروه اول و ۶۰ درصد از بيماران گروه دوم، در محدوده ۱۰ PD از ارتوتروپي قرار داشتند. عارضه جدي نظير سوراخ شدن گلوب، الگويA ، ۷ و انحراف عمودي، در هيچ کدام از اعضاي دو گروه مشاهده نشد. تفاوت آماري معني داري در ميزان موفقيت (P=0.79) و عوارض عمل بين دو گروه يافت نگرديد.
نتيجه گيري: ميزان موفقيت دو روش CHBT و AHBT در رسس عضلات راست خارجي بيماران مبتلا به اگزوتروپي قابل مقايسه مي باشد و هر دو شيوه از نتايج مطلوبي برخوردار هستند.