مقاله مقايسه نتايج زودرس ترميم و عدم ترميم پريتوئن احشايي در سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج زودرس ترميم و عدم ترميم پريتوئن احشايي در سزارين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارين
مقاله پريتوئن احشايي
مقاله ترميم پريتوئن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي نوكياني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خاوران پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آنجايي كه سزارين يكي از شايع ترين اعمال جراحي است كه در خانم ها انجام مي شود، سعي در كاهش عوارض و مدت عمل و يافتن روش هاي آسان تر و كم عارضه تر اهميت ويژه اي دارد. جهت مقايسه نتايج كوتاه مدت (مدت عمل، درد و تب و عفونت جدار) در دو روش بستن و نبستن پريتوئن در سزارين اين مطالعه انجام شد تا بهترين روش ترميم را در عمل سزارين با كمترين عوارض معرفي كنيم.
روش كار: در يك كارآزمايي باليني مقايسه اي ۲۵۸ بيمار كه براي بار اول سزارين مي شدند بطور يك در ميان در يكي از دو گروه بستن و نبستن پريتوئن احشايي قرار گرفتند و نتايج زودرس پس از عمل شامل مدت عمل و درد و تب و عفونت زخم در دو گروه مقايسه شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون Z و لون و chi2 استفاده شد و نتايج با جداول يك بعدي و دو بعدي ارايه شدند.
يافته ها: طول مدت عمل در گروه نبستن پريتوئن كمتر بود. شيوع عفونت محل عمل در دو گروه يكسان و در كل %۱٫۲ بود و تفاوت معني داري نداشت. شيوع ايلئوس و فراواني تب پس از عمل در گروه ترميم پريتوئن بيشتر و معني دار بود (P<0.001). درد پس از عمل بر اساس تعداد شيافهاي ايندومتاسين مصرف شده در گروه ترميم پريتوئن احشايي كمتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به اينكه عارضه زودرسي از نبستن پريتوئن احشايي ديده نشد و همچنين در موارد عدم ترميم پريتوئن احشايي كاهش طول مدت عمل و كاهش درد و تب و شيوع ايلئوس ديده شده است، توصيه مي شود كه از روش سنتي بستن پريتوئن احشايي در سزارين استفاده نشود و پريتوئن احشايي ترميم نگردد.