مقاله مقايسه نتايج سم زدايي فوق سريع و جايگزيني متادون در عود وابستگان به مواد مخدر خودمعرف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج سم زدايي فوق سريع و جايگزيني متادون در عود وابستگان به مواد مخدر خودمعرف
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سم زدايي فوق سريع
مقاله جايگزيني متادون
مقاله عود
مقاله خودمعرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزام حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: يک روش مرسوم سم زدايي، جايگزيني مخدر طولاني اثر به جاي مخدر کوتاه اثر و سپس کاهش تدريجي آن است. روش جديدتر، سم زدايي فوق سريع (UROD= ultra-rapid opioid detoxification) به کمک آنتاگونيست هاي مخدر تحت بيهوشي عمومي است. درباره نتايج اين دو روش، نظرات مختلفي ابراز گرديده است. براي يافتن روش موثرتر، در مطالعه حاضر ميزان موفقيت ترک در دو گروه در پيگيري يکساله مقايسه شده است.
روش ها: نمونه ها شامل ۲۱۱ نفر بود که طي سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ براي ترک اعتياد به صورت خود معرف به مرکز روان پزشکي فارابي کرمانشاه مراجعه کرده بودند. بيماران پس از غربال روان پزشکي و تاييد اعتياد، تحت سم زدايي قرار مي گرفتند. تعداد ۱۱۰ نفر با روش UROD و ۱۰۱ نفر به روش متادون، سم زدايي شدند. داده ها از پرونده هاي موجود و نيز طي تماس با بيمار يا بستگان اخذ گرديد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي مجذور کاي و تي مستقل انجام شد.
يافته ها: در پيگيري يک ساله، عود اعتياد در گروه UROD، ۳۵٫۷ درصد و در گروه ديگر ۵۶٫۴ درصد بود (P=0.002). ميانگين سني بيماران عود يافته گروه UROD (27.95±۵٫۲) نسبت به جمعيت موفق در همان گروه (۳۱٫۴±۷٫۱ سال) جوان تر بودند (P=0.008).
نتيجه گيري: شانس موفقيت سم زدايي و ترک موفق اعتياد در روش UROD بيشتر است و بيماران جوان تر، احتمال عود بيشتري دارند. پيشنهاد مي شود که اين دو روش در يک مطالعه آينده نگر با همسان سازي دو گروه از نظر سني و در نظر داشتن مدت مصرف مخدر مورد مقايسه قرار گيرند.