مقاله مقايسه نتايج شنيداري و گفتاري در کودکان ناشنوا تحت عمل جراحي کاشت حلزوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۳۳ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج شنيداري و گفتاري در کودکان ناشنوا تحت عمل جراحي کاشت حلزوني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاشت حلزون
مقاله درک گفتار
مقاله توانايي شنيداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجل لوييان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميرسالاري سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: حسنعلي فرد مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: کاهش شنوايي، شايع ترين علت نقص حواس در اطفال است. مطالعات جديد مويد تاثير مطلوب انجام کاشت حلزون قبل از سن شروع سخن گفتن بر روي مهارت هاي شنيداري و گفتاري است. اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي توانايي شنيداري و گفتاري پس از عمل کاشت حلزون شنوايي در گروه کودکان زير ۲ سال با گروه کودکان ۲ تا ۴ سال انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي در سال ۱۳۸۸ روي ۲۱۰ کودک با مشکل ناشنوايي قبل از تکامل کلامي شامل ۸۹ کودک زير ۲ سال و ۱۲۱ کودک ۲ تا ۴ سال در مرکز کاشت حلزوني شنوايي بيمارستان بقيه اله (عج) انجام شد. تمام کودکان در مرکز مذکور جراحي شده و قبل از عمل و ۱۲ ماه بعد از تنظيم دستگاه، تحت بررسي هاي شنيداري و گفتاري قرار گرفتند. ميزان شنوايي با معيار CAP و توانايي گفتاري بر اساس SIR اندازه گيري شد. داده ها با آمار توصيفي و آزمون T مستقل به کمک نرم افزار SPSS 16 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نتايج شنيداري در گروه زير ۲ سال ۰٫۳۸+۵٫۱۴ و در گروه بالاي ۲ سال ۰٫۲۱+۴٫۳۸ بود و تفاوت معني دار نشان داد (p=0.01) نتايج گفتاري در دو گروه تفاوت معني دار آماري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج حاضر همسو با نتايج ساير مطالعات جديد در اين زمينه است و نشان مي دهد کاشت حلزون در سن زير ۲ سال نتايج شنيداري بهتري نسبت به کاشت در سن ۲ تا ۴ سالگي دارد. با توجه به نادر و مساوي بودن عوارض جراحي در هر دو گروه سني، توصيه مي شود کاشت حلزون در سن کمتر از ۲ سال انجام شود.