مقاله مقايسه نرخ هاي گشتاور لرزه اي، زمين شناسي و ژئودتيك در البرز مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه نرخ هاي گشتاور لرزه اي، زمين شناسي و ژئودتيك در البرز مركزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ گشتاور
مقاله البرز مركزي
مقاله انرژي
مقاله زمين لرزه
مقاله نرخ كرنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي سرشار مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بحرودي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قرشي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد نرخ گشتاور روشي به نسبت نوين در بررسي ميزان فعاليت هاي زمين ساختي مناطق مختلف به شمار مي رود و زمينه اي را براي تلفيق روش هاي مختلف فراهم مي كند. نرخ گشتاور در واقع بيانگر ميزان انرژي است كه در سامانه هاي دگرريختي وجود دارد. براي تعيين نرخ گشتاور سه روش متفاوت وجود دارد كه هريك از ديدگاهي خاص، تحرك و پويايي زمين ساختي يك منطقه را بيان مي كنند.
اين سه روش عبارتند از: روش ژئودتيكي (نقشه برداري)، لرزه اي و زمين شناسي. روش ژئودتيكي كه بر مبناي تانسور نرخ كرنش (استرين) به دست آمده از داده هاي ژئودتيكي تعيين مي شود، نمايانگر ميزان دگرشكلي (اعم از لرزه اي و غير لرزه اي) است كه در حال حاضر در منطقه رخ مي دهد. نرخ گشتاور لرزه اي كه بر اساس كاتالوگ هاي زمين لرزه هاي تاريخي و دستگاهي به دست مي آيد نشان دهنده مقدار انرژي است كه به صورت لرزه اي و در طي وقايع لرزه اي موجود در كاتالوگ هاي زمين لرزه اي منطقه آزاد شده و نرخ گشتاور زمين شناسي كه با استفاده از ويژگي هاي هندسي گسل ها به دست مي آيد، توانايي بالقوه گسل ها در آزاد ساختن انرژي الاستيكي ذخيره شده در آنها را آشكار مي كند. براي منطقه البرز مركزي نرخ گشتاور ژئودتيك، نرخ گشتاور لرزه اي (بر مبناي داده هاي زمين لرزه هاي تاريخي و دستگاهي) و ميزان نرخ گشتاور زمين شناسي برآورد شده است. بالاترين ميزان نرخ گشتاور در منطقه مورد مطالعه مربوط به روش ژئودتيكي (۸٫۸۳×۱۰۱۹Nm/yr) و سپس نرخ گشتاور زمين شناسي (۰٫۱۲×۱۰۱۹Nm/yr) و در نهايت كمترين ميزان، مربوط به نرخ گشتاور لرزه اي (۰٫۰۴۶×۱۰۱۹-۸٫۸۳×۱۰۱۹Nm/yr) است. با توجه به پراكندگي كانون سطحي زمين لرزه ها، بيشترين انرژي لرزه اي آزاد شده در بخش هاي جنوبي البرز مركزي است كه با توجه به بالا بودن نرخ گشتاور ژئودتيك و زمين شناسي در بخش هاي شمالي به نظر مي رسد بخش هاي شمالي البرز مركزي داراي پتانسيل لرزه خيزي بالاتري باشند.