مقاله مقايسه نسبت عملکرد کانسنتريکي عضلات همسترينگ به چهارسرراني در ورزشکاران و غيرورزشکاران زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه نسبت عملکرد کانسنتريکي عضلات همسترينگ به چهارسرراني در ورزشکاران و غيرورزشکاران زن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله H/Q؛ همسترينگ
مقاله چهارسرراني
مقاله اوج گشتاور
مقاله انقباض درون گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خباز محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بيژه ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نسبت قدرت همسترينگ به چهارسرراني (H/Q) يکي از مهم ترين عوامل خطرزاي انواع آسيب هاي زانو به شمار مي آيد. هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه ميزان H/Q در زنان ورزشکار و غيرورزشکار بود.
مواد و روش ها: آزمودني هاي اين تحقيق ۲۸ زن ورزشکار (۱۶ واليباليست و ۱۲ تکواندوکار) با ميانگين سن، قد و وزن ۰۳/۵±۲۱/۲۰ سال، ۷۳/۵±۴۸/۱۶۳سانتيمتر و ۰۱/۷±۷۴/۵۷ کيلوگرم و ۱۲ زن غيرورزشکار با ميانگين سن، قد و وزن ۹/۱±۵/۲۱ سال، ۱۹/۴±۱۶۰سانتيمتر و ۶۴/۶±۸/۵۲ کيلوگرم بودند. براي ارزيابي پارامترهاي عملکردي عضلات همسترينگ و چهارسرراني از دستگاه دينامومتر ايزوکينتيک کينکام استفاده شد. پس از مشخص شدن نرمال بودن توزيع داده ها (با استفاده از آزمون کولوموگروف اسميرنوف) از آزمون تي مستقل براي بررسي اختلاف بين گروه ها استفاده شد (P>0.05).
نتايج: تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد بين ميانگين اوج گشتاور H/Q در ورزشکاران و غيرورزشکاران از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد.
نتيجه گيري: ورزش منظم به تنهايي عامل اصلي در تثبيت تعادل زانو نبوده و تمرينات ورزشي بايد به گونه اي طراحي شوند که تعادل عملکردي عضلات همسترينگ و چهارسرراني جهت پيشگيري از آسيب زانو برقرار شود.