مقاله مقايسه نسبت موفقيت سه روش لوله گذاري معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۰۲ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه نسبت موفقيت سه روش لوله گذاري معده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله گذاري بيني معده اي
مقاله روش هاي لوله گذاري
مقاله اثرات جانبي لوله گذاري
مقاله بي هوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گاهي گذاشتن لوله بيني – معده در حين بي هوشي و يا بيماران کومايي مشکل مي شود و لوله به علت گير کردن در سينوس پيريفورم داخل حلق پيچ مي خورد. روش هاي مختلفي براي افزايش موفقيت لوله گذاري معده پيشنهاد شده است. هدف اين مطالعه يافتن مناسب ترين روش لوله گذاري معده است که در اين رابطه نسبت موفقيت لوله گذاري معده به کمک انگشت و لوله گذاري معده به کمک پنس مگيل با روش معمولي لوله گذاري معده مقايسه شده است.
مواد و روش ها: مطالعه به روش کارآزمايي باليني آينده نگر انجام شد. ۱۶۲ بيماري که نياز به NGT داشتند، به صورت تصادفي و متناوب در سه گروه قرار گرفتند. سه گروه شامل گروه شاهد،D  و M هستند که لوله گذاري معده به ترتيب به سه روش زير در اين گروه ها انجام گرفت: ۱- روش معمولي و در وضعيت عادي سروگردن ۲- هدايت لوله به کمک انگشت در داخل حلق ۳- هدايت لوله به کمک پنس مگيل در داخل حلق.
يافته ها: نتايج به دست آمده نسبت موفقيت روش لوله گذاري معده با هدايت انگشت را ۹۴%، لوله گذاري معده به کمک پنس مگيل را ۸۱% و موفقيت روش معمولي را ۷۰% نشان داد. اختلاف گروه D نسبت به گروه M و گروه شاهد با سطح خطاي ۵% از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: لوله گذاري معده به کمک انگشت چون روش ساده و کم هزينه است، به عنوان اولين روش در گذاشتن لوله معده براي بيماران بي هوش شده و کمايي پيشنهاد مي شود.