مقاله مقايسه نشانه هاي ادراکي صوت قبل و بعد از برنامه بهداشت صوتي در بزرگسالان مبتلا به اختلال صوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۸۲ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه نشانه هاي ادراکي صوت قبل و بعد از برنامه بهداشت صوتي در بزرگسالان مبتلا به اختلال صوت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال صوت
مقاله برنامه بهداشت صوتي
مقاله ارزيابي ادراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: گنجه فرد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ناآشنايي با سازوکار آواسازي صدمات جبران ناپذيري به حنجره وارد مي کند. بد و نادرست استفاده کردن از صدا شايع ترين علت اختلالات صوت است، از اين رو گاهي درمان جهت حذف يا اصلاح اين رفتارها ارايه مي شود. هدف اين مطالعه بررسي شاخص هاي ادراکي صوت قبل و بعد از برنامه بهداشت صوتي در مبتلايان به اختلال صوت است.
روش بررسي: اين مطالعه طولي – مداخله اي طي ۶ هفته روي ۸ بزرگسال مبتلا به اختلال صوت انجام شد. ابتدا ارزيابي ادراکي با نيمرخ جامع ارزيابي شنيداري – ادراکي صوت انجام شد. سپس برنامه بهداشت صوتي ارايه و جلسات پي گيري در هفته هاي دوم و چهارم برگزار شد. در جلسه آخر، ارزيابي ادراکي انجام و از شرکت کنندگان نظرخواهي شد. نتايج ارزيابي ادراکي قبل و بعد از درمان مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين امتياز شاخص هاي ادراکي بعد از برنامه بهداشت صوتي کاهش يافت که به معناي بهبود صوت است. اختلاف ميانگين امتياز شاخص هاي ادراکي صوت، به استثناي تلاش و تقلا قبل و بعد از درمان، معني دار بود (p£۰٫۰۰۰۱). مقايسه امتيازها نشان داد که بلندي بيشترين و هماهنگي گفتار و تنفس کمترين تغييرات را داشته است. کليه شرکت کنندگان کارايي درمان را تاييد کردند.
نتيجه گيري: برنامه بهداشت صوتي کليه شاخص هاي ادراکي صوت را بهبود مي بخشد، اما تاثير آن بر شاخص هاي مختلف يکسان نيست. ارزيابي هاي بيمار محور اين يافته را تاييد مي کند. بدين ترتيب برنامه بهداشت صوتي لازمه يک برنامه درماني کامل است، اما به تنهايي همه مشکلات صوتي را برطرف نمي کند.