مقاله مقايسه نشانگرهاي مولكولي ERIC ،ISSR ، RAPD در بررسي تنوع ژنتيكي قارچ Rhizoctonia solatani AG1.IA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه نشانگرهاي مولكولي ERIC ،ISSR ، RAPD در بررسي تنوع ژنتيكي قارچ Rhizoctonia solatani AG1.IA
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله تشابه ژنتيكي
مقاله نشانگرهاي مولكولي
مقاله قارچ Rhizoctonia solani AG1-IA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بخش مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري سوختگي غلاف برنج ناشي ازRhizoctonia solani AG1-IA ، يكي از مهمترين بيماري هاي قارچي برنج در شاليزارهاي شمال كشور مي باشد. با توجه به اهميت بيماري و عدم وجود اطلاعات جامع و كامل از ساختار ژنتيكي جمعيت هاي اين قارچ، تعيين نشانگر مناسب در بررسي تنوع ژنتيكي آن، ضروري به نظر مي رسد. در اين پژوهش دندروگرام حاصل از تجزيه و تحليل خوشه اي داده هاي RAPD، ISSR و ERIC، جدايه ها را در دو گروه كاملا مجزاي ژنتيكي قرار داد كه نتايج حاصل از تجزيه به مولفه اصلي نيز مويد اين مطلب بود. بعلاوه همبستگي مثبت و معني داري ميان ماتريس هاي تشابه حاصل از داده هاي RAPD، ISSR  و ERIC با يكديگر و بطور مجزا مشاهده شد. نيكويي برازش خوشه بندي نيز در سطح بسيار خوبي قرار گرفت، به منظور تعيين كارايي نشانگرها، محتواي اطلاعاتي چندشكلي آنها (PIC) شاخص نشانگري (MI) و نسبت چندگانه موثر(EMR)  محاسبه شد. شاخص هاي مورد بررسي در نشانگر ERIC بعلت استفاده از آغازگرهاي بلندتر و دماي اتصال بيشتر، نسبت به دو نشانگرISSR  و RAPD  در سطح بالاتري قرار گرفتند. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه با وجود خصوصيات مشتركي نظير غالبيت، سادگي و سرعت عمل بالا در هر سه نشانگر RAPD، ISSR  و ERIC و همچنين قدرت تفكيك جدايه ها به دو گروه كاملا مجزاي ژنتيكي، نشانگر ERIC قدرت بيشتري در آشكارسازي تنوع ژنتيكي جدايه ها دارد.