مقاله مقايسه نشخوار فکري در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگير و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه نشخوار فکري در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگير و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشخوار فکري
مقاله اختلال افسردگي عمده
مقاله اختلال وسواس-اجبار
مقاله اختلال اضطراب فراگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پوررودسري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نشخوار فکري به عنوان يکي از عوامل موثر در ايجاد و تداوم اختلال افسردگي عمده مطرح شده است. از اين رو، اين مطالعه با هدف مقايسه نشخوار فکري و مولفه هاي آن در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده، اختلال وسواس-اجبار، اختلال اضطراب فراگير و افراد بهنجار انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي-تحليلي مقطعي، تعداد ۲۸ بيمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگير، ۲۸ بيمار مبتلا به اختلال وسواس-اجبار، ۲۸ بيمار مبتلا به اختلال افسردگي عمده و ۲۸ فرد بهنجار به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. مقياس پاسخ نشخواري (RRS) در مورد افراد شرکت کننده اجرا گرديد. داده هاي پژوهش به کمک نرم افزار آماري SPSS 16 و با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمره نشخوار فکري افراد مبتلا به اختلال افسردگي عمده، وسواس-اجبار، اضطراب فراگير و بهنجار به ترتيب برابر با ۱۳٫۳۸±۶۲٫۳۶، ۱۲٫۷۶±۶۳٫۵۰، ۱۵٫۶۰±۵۴٫۷۹ و ۱۵٫۲۵±۴۴٫۵۷ بود. نتايج نشان داد که بين ميانگين نمرات نشخوار فکري و مولفه هاي آن در چهار گروه تفاوت معنادار وجود دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که نشخوار فکري هم در جمعيت هاي باليني و هم در جمعيت هاي غير باليني اتفاق مي افتد و وقوع آن محدود به يک اختلال خاص نيست.