مقاله مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسايل مذهبي در شهر کاشان طي سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۷۶ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسايل مذهبي در شهر کاشان طي سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله سلامت
مقاله مذهب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتي نژاد سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد سيدوحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نقش معنويت در زندگي انسان ها موضوعي غير قابل انکار است. اين تحقيق، نظرات زنان و مردان سالمند کاشاني در خصوص وضعيت سلامت و مسايل مذهبي بر اساس متغيرهاي مختلف را مورد مطالعه قرار داده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي (مقطعي) روي ۱۰۰۶ نفر از افراد بالاي ۶۰ سال كه به صورت تصادفي خوشه اي از مناطق مختلف شهر كاشان انتخاب شده بودند، با استفاده از روش مصاحبه حضوري انجام شد. ابزار مصاحبه شامل متغيرهاي مختلف پيرامون رفتارهاي مذهبي سالمندان مانند توکل و ياد خداوند و سلامت جسمي و روحي سالمندان بوده است كه به صورت خود گزارشي تاثير مسايل مذهبي در زندگي فرد را نشان داده و با آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتايج: بر اساس نتايج اين تحقيق ۲۸٫۹ درصد مردان و ۱۳٫۸ درصد زنان وضعيت سلامت خود را خوب و ۲۱٫۳ درصد مردان و ۳۳٫۳ درصد زنان سلامت خود را ضعيف گزارش کرده اند (P<0.0001). اين مطالعه نشان داد متاهل بودن (P<0.004) و داشتن شرايط اقتصادي خوب (P<0.0001) در سلامت جسمي و رواني سالمندان موثر است. همچنين، ديدگاه  مردان و زنان سالمند درباره ياد خداوند، ياد مرگ، حضور در مسجد، توکل به خدا در امور، تاثير باورهاي مذهبي در سلامتي روح روحي و جسم متفاوت است.
نتيجه گيري: در مجموع مي توان گفت سالمندان متاهل و کساني که از لحاظ اقتصادي شرايط بهتري دارند از احساس سلامتي بيشتري برخوردارند. همچنين، زنان بيشتر از مردان و افراد متاهل بيشتر از مجردين از طريق نماز به ياد خدا هستند.