مقاله مقايسه نظرات مديران و دبيران مدارس متوسطه شهرستان لار درباره ويژگي هاي مديران اثربخش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۷۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه نظرات مديران و دبيران مدارس متوسطه شهرستان لار درباره ويژگي هاي مديران اثربخش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخش
مقاله مدير
مقاله دبير
مقاله مقطع متوسطه
مقاله ويژگي هاي علمي- اخلاقي
مقاله اداري
مقاله اعتقادي
مقاله رفتاري
مقاله شخصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور مقايسه نظرات مديران و دبيران مدارس متوسطه شهرستان لار درباره ويژگي هاي مديران اثربخش انجام شده است: ويژگي هاي موردنظر شامل: ويژگي هاي علمي و تخصصي، رفتاري، اخلاقي، اداري و رسمي، فردي و شخصي، اعتقادي مي باشد. بدين منظور از بين همه دبيران و مديران مقطع متوسطه (دخترانه و پسرانه) شهرستان لار، تعداد ۲۵ مدير و ۷۵ دبير به طور تصادفي ساده انتخاب شدند، ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود كه پايايي آن در حدود ۹۴ درصد محاسبه شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي توصيفي آماري (فراواني، فراواني درصدي، ميانگين و انحراف استاندارد) و نيز روش آماري استنباطي (آزمون t استودنت براي دو نمونه منتقل) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه بين نظرات مديران و دبيران، فقط در مورد ويژگي هاي رفتاري و اخلاقي مديران اثربخش مدارس متوسطه تفاوت معني داري وجود دارد. و در مورد ساير ويژگي ها (علمي و تخصصي، اداري و رسمي، فردي و شخصي، اعتقادي) تفاوت معني داري مشاهده نشده است. همچنين در اين پژوهش مشخص شد كه عامل جنسيت، تاثيري در نظرات مديران و دبيران نسبت به ويژگي هاي مديران اثربخش ندارد.