مقاله مقايسه نقشه هاي مفهومي بصري (نقاشي) با آموزش چهره به چهره بر استفاده صحيح از اسپري در کودکان مبتلا به آسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه نقشه هاي مفهومي بصري (نقاشي) با آموزش چهره به چهره بر استفاده صحيح از اسپري در کودکان مبتلا به آسم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه کشي مفهومي
مقاله آموزش چهره به چهره
مقاله آموزش به بيمار
مقاله کودکان مبتلا به آسم
مقاله نحوه استفاده دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ‌ زاده پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: سرهنگي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: معين مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت آملي بزمان
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجويي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از راه کارهاي اساسي در درمان آسم کودکان استفاده از داروهاي استنشاقي (اسپري ها) مي باشد. با توجه به اين که روش استفاده از اسپري ها در روند درمان آن ها موثر است، آموزش در اين زمينه لازم و ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين پژوهش مقايسه تاثير آموزش به شيوه نقشه کشي مفهومي و چهره به چهره بر نحوه استفاده از اسپري ها در کودکان مبتلا به آسم، بوده است.
روش: در يک کارآزمايي باليني شاهددار، به روش دو گروهي ۸۰ کودک مبتلا به آسم ۶-۱۲ سال تحت مطالعه قرار گرفتند. کودکان به طور تصادفي به گروه هاي مطالعه تخصيص داده شدند. آموزش به گروه شاهد با روش چهره به چهره و در گروه آزمون با استفاده از نقشه هاي مفهومي بصري معتبر ارايه شد. از تمامي نمونه ها يک پيش آزمون و نيم ساعت بعد يک پس آزمون سپس به فاصله يک ماه بعد يک پس آزمون دوم به عمل آمد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار امتيازات پس آزمون دوم در گروه کنترل (۲±) ۶٫۷ و در گروه آزمون (۰٫۷±) ۹٫۵ به دست آمد. آزمون t مستقل با p<0.001، تفاوت معناداري بين گروه ها نشان داد. به علاوه آزمون آماري واريانس اندازه هاي تکراري نشان داد روند يادگيري در هر دو گروه سير صعودي داشته اما اين پيشرفت در گروه آزمون بارزتر بوده است (p<0.001).
نتيجه گيري: استفاده از نقشه کشي مفهومي در مقايسه با روش چهره به چهره در آموزش به کودکان مبتلا به آسم موثرتر مي باشد. لذا پرستاران و ساير درمانگران مرتبط با اطفال مي توانند جهت افزايش اثربخشي آموزش در زمينه نحوه استفاده از اسپري ها در کودکان مبتلا به آسم، از نقشه کشي مفهومي بصري استفاده کنند.