مقاله مقايسه نقشه هاي کاربري اراضي توليدي با دادههاي دو سنجنده MODIS و IRS-WiFS در منطقه سميرم- بروجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه نقشه هاي کاربري اراضي توليدي با دادههاي دو سنجنده MODIS و IRS-WiFS در منطقه سميرم- بروجن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله WiFS
مقاله کاربري اراضي
مقاله MODIS
مقاله صحت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين سيدجمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، مقايسه نقشه هاي کاربري اراضي توليدي با داده هاي دو سنجنده IRS-WiFS و MODIS در منطقه سميرم بروجن مي باشد. پيش پردازش هاي مختلف شامل تصحيح هندسي با استفاده از تصاوير موجود از سنجنده IRS-WiFS مربوط به تاريخ ۳۱ آگوست ۲۰۰۳ و با RMSe کمتر از ۳۵٫۰ براي تصاوير اين سنجنده انجام شد و جهت انجام اين تصحيح بر روي تصاوير سنجنده MODIS ازتصاوير مربوط به ۱۵٫۷٫۱۳۸۳ استفاده و با RMSe کمتراز ۵٫۰ پيکسل اين تصحيح صورت گرفت. تصحيح اتمسفريک و توپوگرافي تصاوير دو سنجنده با استفاده از روش عارضه تاريک و مدل لامبرت انجام شد. پردازش هاي مختلف شامل FCC و PCA و شاخص هاي گياهي و طبقه بندي نظارت شده بر روي داده ها براي تهييه نقشه هاي کاربري اراضي و نقشه هاي پوشش مرتعي انجام گرفت. در اين مطالعه از دو داده مربوط به سنجنده IRS-WiFS در دو تاريخ ۱۴ ژوئن و ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۵ و دو داده مربوط به سنجنده MODIS نزديک به داده هاي سنجنده WiFS استفاده گرديد. در نهايت نقشه هاي توليدي و نقاط نمونه برداري جهت بررسي صحت نتايج، کنترل گرديد. نقشه کاربري اراضي سنجنده MODIS با ۹ طبقه کاربري و با صحت و کاپاي کلي ۶۱٫۷۹ و ۶٫۷۲ و نقشه کاربري اراضي سنجنده WiFS با ۸ طبقه کاربري و با صحت و کاپاي کلي ۲٫۹۰ و ۹٫۷۷ توليد گرديد. نتايج نشان داد که نقشه هاي کاربري اراضي توليد شده با داده هاي سنجنده WiFS داراي صحت و کاپاي کلي بالاتري نسبت به نقشه هاي توليد شده با داده هاي سنجنده MODIS مي باشد. در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد که نقشه هاي توليد شده با استفاده از داده هاي سنجنده WiFS هم در مطالعات مربوط به کاربري اراضي مناسب تر نسبت به نقشه هاي توليد شده باسنجنده MODIS مي باشند.