مقاله مقايسه نيازهاي کارکنان نيروي انتظامي در دو مقطع زماني سال هاي ۸۲ و ۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۵۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه نيازهاي کارکنان نيروي انتظامي در دو مقطع زماني سال هاي ۸۲ و ۸۶
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش
مقاله نياز فيزيولوژيكي
مقاله نياز ايمني
مقاله نياز اجتماعي
مقاله نياز احترام
مقاله نياز خودشكوفايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مال اميري منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف و مساله: اين تحقيق با هدف مقايسه نيازهاي کارکنان ناجا در دو مقطع زماني ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ انجام پذيرفت. براي نيل به اين هدف موضوع تحقيق بر اساس نيازهاي پنجگانه فيزيولوژيکي، ايمني، اجتماعي، احترام و خودشکوفايي مورد پژوهش قرار گرفته است.
نتايج: نتايج تحقيق نشان داد كه نيازهاي کارکنان نسبت به سال ۸۲ تغيير كرده است. به اين صورت که نيازهاي فيزيولوژيکي افزايش و نيازهاي ايمني، اجتماعي، احترام و خودشکوفايي کاهش يافته اند.
روش: اين پژوهش از نظر نوع، كاربردي و به لحاظ روش، پيمايشي از نوع طولي است و جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان ناجاست كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين از پرسشنامه براي اندازه گيري نيازهاي كاركنان ناجا استفاده شده است.