مقاله مقايسه نياز آبي، بهره وري آب و بهره وري اقتصادي آن در گندم و كلزا در غرب كشور در سال هاي پر باران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله پژوهش آب ايران از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه نياز آبي، بهره وري آب و بهره وري اقتصادي آن در گندم و كلزا در غرب كشور در سال هاي پر باران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله كلزا
مقاله نياز آبي
مقاله بهره وري آب
مقاله بهره وري اقتصادي آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي پرباران غرب كشور، بارندگي ها از اوايل پاييز شروع و تا اواسط بهار سال بعد ادامه مي يابد. در چنين سال هايي بايد محصولات پاييزه اي را كشت کرد كه بيشتر نياز آبي خود را از نزولات آسماني تامين کنند. به منظور مقايسه دو گياه زراعي گندم و كلزا از نظر پارامترهاي مذكور، يك طرح تحقيقاتي در سال زراعي ۸۱-۱۳۸۰ (سال پرباران) در ايستگاه تحقيقات سراب چنگايي (استان لرستان)، اجرا شد. دو گياه در كرت هاي ۱۲ مترمربعي (۳×۴ متر) در قالب طرح  بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار، به صورت رديفي كشت شدند. كلزا در تاريخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ و گندم در تاريخ  1380/8/15كشت شد. آبياري هر دو گياه بر اساس معيار رطوبت خاك معادل ۶۰ درصد ظرفيت زراعي و با استفاده از يك پمپ كوچك متصل شده به كنتور و شيلنگ، انجام گرفت. هر دو گياه در هفته آخر خردادماه سال بعد برداشت و عملكرد دانه آنها مشخص شد. نتايج طرح نشان داد كه اختلاف ميانگين كل آب مصرفي، بهره وري آب و بهره وري اقتصادي آب دو گياه زراعي در سطح يك درصد معني دار است. مشخص شد كه در سال هاي پرباران مناطق غربي كشور (بارندگي بيش از ۵۰۰ ميلي متر)، گندم با ۲ بار آبياري (در تاريخ هاي ۱۳۸۰/۸/۱۹ و ۱۳۸۱/۲/۲۹) و كل آب مصرفي (آبياري+بارندگي موثر) ۵۰۰۰ متر مكعب در هكتار و كلزا با ۳ بار آبياري (در تاريخ هاي ۸۰/۷/۲۴، ۸۰/۷/۲۹ و ۸۱/۲/۲۹) و كل آب مصرفي ۶۵۹۰ متر مكعب در هكتار، دوره رشد خود را تكميل مي كنند. ميانگين بهره وري آب در گندم و كلزا به ترتيب ۱٫۶۴ و ۰٫۶۰ كيلوگرم بر متر مكعب و بهره وري اقتصادي مصرف آب آنها به ترتيب ۲۱۲۸ و ۱۵۰۸ ريال بر متر مكعب بود. نتيجه آنكه در سال هاي پرباران مناطق غرب كشور، كشت گندم (به عنوان گياه پاييزه) با توجه به تعداد آبياري و كل آب مصرفي كمتر و در عين حال بهره وري آب و بهره وري اقتصادي بيشتر بر كشت كلزا برتري دارد.