مقاله مقايسه نگرش به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي در كارمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه نگرش به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي در كارمندان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش جنسيتي
مقاله برابرخواهي جنسيتي
مقاله پذيرش ويژگي هاي كليشه اي جنسيتي
مقاله رضايت از زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني قمر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف مقايسه نگرش كارمندان به نقش جنسيتي و رابطه آن با رضايت از زندگي انجام شد. در يك پژوهش مقطعي پيمايشي ۱۶۰ كارمند به روش طبقه اي و خوشه اي از ادارات انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه نگرش به نقش جنسيتي محقق ساخته و رضايت از زندگي دينر و شادكامي آكسفورد بهره گرفته شد. داده ها با روش آماري تحليل واريانس دو راهه، همبستگي پيرسون و رگرسيون تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد كه مردان و زنان جوان و ميانسال در پذيرش ويژگي هاي كليشه اي جنسيتي تفاوت معناداري دارند. مردان و زنان در نگرش به برابرخواهي جنسيتي تفاوت معناداري داشتند، ولي جوانان و ميانسالان در نگرش به برابرخواهي جنسيتي تفاوت معناداري نداشتند. بين رضايت از زندگي و برابرخواهي جنسيتي همبستگي مثبت معنادار وجود دارد، اما بين پذيرش ويژگي هاي كليشه اي جنسيتي و رضايت از زندگي همبستگي منفي معنادار وجود دارد.