مقاله مقايسه نگهداري توجه در بيماران مبتلا به اختلال اسکيزوفرني پارانوئيد، آشفته و بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه نگهداري توجه در بيماران مبتلا به اختلال اسکيزوفرني پارانوئيد، آشفته و بهنجار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرني پارانوئيد
مقاله اسکيزوفرني آشفته
مقاله نگهداري توجه
مقاله آزمون عملکرد پيوسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقايسه نقص نگهداري توجه در بيماران اسکيزوفرنياي پارانوئيد، اسکيزوفرنياي آشفته و افراد بهنجار است.
روش: تعداد |n=20  بيمار مبتلا به اختلال اسکيزوفرني پارانوئيد، |n=20 بيمار مبتلا به اختلال اسکيزوفرني آشفته از بيمارستان هاي فيض و اصفهان به روش نمونه گيري دردسترس و |n=20 نفراز افراد بهنجارازدانشگاه اصفهان به روش تصادفي انتخاب شدند. براي بررسي نگهداري توجه دراين بيماران،شکل کامپيوتري آزمون نگهداري توجه (CPT) اجرا شد.
يافته ها: نقص توجه در بيماران اسکيزوفرني شديدتراز افراد بهنجار بود. مقايسه دو گروه بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا نيز نشان داد که گروه اسکيزوفرني آشفته در مقايسه با گروه پارانوئيد ضعيف تر عمل کردند.
نتيجه گيري: نارسايي هاي شناختي در بيماران اسکيزوفرني عميق ترازافراد بهنجارمي باشد. همچنين بيماران آشفته نقايص شناختي بسيار جدي تري در مقايسه با بيماران پارانوئيد نشان مي دهند.