مقاله مقايسه هدر رفت ربايشي در تاج پوشش درختان هميشه سبز و خزان کننده مورد استفاده در پروژه هاي جنگل کاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه هدر رفت ربايشي در تاج پوشش درختان هميشه سبز و خزان کننده مورد استفاده در پروژه هاي جنگل کاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ربايش تاجي
مقاله كاج
مقاله سرو
مقاله چنار
مقاله اقاقيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در جنگل دست کاشت محوطه دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي شيروان انجام گرفت. اين منطقه در ارتفاع ۱۰۵۰ متري از سطح دريا واقع شده، متوسط بارندگي و دماي سالانه آن به ترتيب ۲۵۰ ميلي متر و ۱۳٫۲ درجه سانتي گراد مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش تعيين ميزان هدررفت ربايشي، ميان گذر و ساق آب بود که در گونه هاي گياهي کاج(pinus nigra) ، سرو (Cupressus sempervirens)، اقاقيا (Robinia pseudacacia) و چنار (platanus orientalis) در سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد مقدار هدر رفت ربايشي، ميان گذر و ساقآب در گونه كاج به ترتيب ۳۴٫۷۷، ۶۳٫۷۳ و ۱٫۵ درصد و در گونه سرو ۴۴٫۹۷، ۵۳٫۴ و ۱٫۶۳ درصد بوده است. همچنين مقدار هدر رفت ربايشي، ميان گذر و ساقآب به ترتيب در گونه چنار ۹٫۷۸، ۸۹٫۴۲ و ۰٫۸ درصد و در گونه اقاقيا ۵٫۵، ۹۳٫۹۷ و ۰٫۵۳ درصد مي باشد. هدر رفت ربايشي در گونه هاي کاج و سرو در سطح ۵ درصد خطاي آزمايش معني دار شده در حالي كه گونه هاي چنار و اقاقيا اختلاف معني داري در سطح ۵ درصد نشان ندادند. همچنين مقدار هدررفت ربايشي گونه هاي كاج و سرو در مقايسه با گونه هاي چنار و اقاقيا در سطح ۱ درصد خطاي آزمايش اختلاف نشان دادند. نتايج اين پژوهش نشان داد که سرو بيشترين ميزان هدر رفت ربايشي را نسبت به ساير گونه ها دارد.