مقاله مقايسه هم آوري ماهي شاه کولي (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلي، رودخانه هاي سفيدرود، چمخاله و شيرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه هم آوري ماهي شاه کولي (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلي، رودخانه هاي سفيدرود، چمخاله و شيرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب انزلي
مقاله رودخانه چمخاله
مقاله رودخانه سفيدرود
مقاله رودخانه شيرود
مقاله ماهي شاه کولي
مقاله هم آوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مينا
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: خدادوست علي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: حيات بخش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موحد رشيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاه کولي (Alburnus chalcoides) يکي از ماهيان اقتصادي درياي خزر است. اين ماهي جهت تخم ريزي به رودخانه ها و تالاب هاي منتهي به درياي خزر وارد مي شود. مطالعه وضعيت هم آوري يکي از شاخص هاي مهم زيستي توليدمثل ماهيان مي باشد. به همين دليل در بهار ۱۳۸۷ هم آوري شاه کولي مهاجر به تالاب انزلي، رودخانه هاي سفيدرود، چمخاله و شيرود مورد بررسي قرارگرفت. براي اين منظور از هر منطقه ۳۳ قطعه شاه کولي صيد شدند. طبق نتايج به دست آمده بيشترين ميانگين طول چنگالي ماهي ۱٫۲±۱۵٫۸۳ سانتي متر، وزن ۷٫۹۸±۴۲٫۷۱ گرم، وزن گناد ۱٫۸۱±۵٫۵۴ گرم و هم آوري مطلق ۱۱۳۲٫۵۱±۴۴۴۷٫۸۴ عدد تخمک مربوط به ماهي شاه کولي تالاب انزلي و کمترين آن به ترتيب معادل ۰٫۸۱±۱۳٫۴۱ سانتي متر، ۴٫۵۵±۲۴٫۵۱ گرم، ۰٫۸۸±۳٫۵۴ گرم و ۵۴۸٫۷۹±۲۶۱۳٫۹۷ عدد تخمک مربوط به ماهي شاه کولي رودخانه سفيدرود بود. بيشترين و کمترين ميانگين هم آوري نسبي به ترتيب ۲۱٫۰۶±۱۱۳٫۱۵ عدد و ۲۲٫۵۱±۱۰۱٫۰۶ عدد، مربوط به شاه کولي رودخانه شيرود و رودخانه چمخاله بود. بيشترين و کمترين ميانگين تعداد تخمک در هر گرم از وزن بدن از آن ماهيان رودخانه چمخاله (۲۵۵٫۷۲±۸۹۸٫۴۸ عدد) و رودخانه سفيدرود (۷۰٫۶۲±۷۶۳٫۹۴ عدد) بود. بيشترين ميانگين قطر تخمک ۰٫۰۴±۱٫۱۷۵ ميلي متر و شاخص گنادوسوماتيک ۱۴٫۷۲ درصد مربوط به ماهي شاه کولي رودخانه سفيدرود و کمترين آن به ترتيب معادل ۰٫۱۱۷±۱٫۱۰۶ ميلي متر و ۱۲٫۱۵ درصد، مربوط به ماهي شاه کولي رودخانه چمخاله بود. بر اساس آزمون کروسکال – واليس و من ويتني بين مناطق مختلف از لحاظ فاکتورهاي مختلف زيست سنجي و هم آوري تفاوت ها معني دار بودند.