مقاله مقايسه هنجار استراتژي هاي مطالعه و يادگيري (LASSI) و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۶۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه هنجار استراتژي هاي مطالعه و يادگيري (LASSI) و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجار
مقاله راهبردهاي مطالعه و يادگيري
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استراتژي هاي يادگيري يک موضوع مهمي است که توجه بسياري از محققان را در دهه هاي اخير به خود جلب کرده است. به اين ترتيب اين تحقيق نيز با هدف مقايسه هنجار استراتژي هاي مطالعه و يادگيري (LASSI) و بررسي رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان انجام شده است. نوع تحقيق همبستگي و جامعه آماري پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مازندران و حجم نمونه بر اساس فرمول نسبت ۳۸۶ نفر به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. مولفه هاي اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده استراتژي هاي مطالعه و يادگيري (LASSI) مورد اندازه گيري قرار گرفت. با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون، رابطه سه مولفه اصلي مهارت، اشتياق و خودنظم دهي باپيشرفت تحصيلي (معدل كل ترم دانشجويان) مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از تحليل واريانس و آزمون تعقيبي توکي مولفه هاي اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري در گروه هاي مختلف آموزشي مورد مقايسه قرار گرفت. يافته ها حاكي از آن است كه هر سه مولفه اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري با پيشرفت تحصيلي رابطه معني داري داشتند و سه مولفه اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري در بين گروه هاي مختلف آموزشي دانشجويان متفاوت بودند و نيمرخ استراتژي هاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دختر و پسر در چندين حيطه متفاوت بودند، همچنين نيمرخ استراتژي هاي مطالعه و يادگيري دانشجويان با جدول نمونه هنجاري دانشجويان آمريكايي تفاوت هاي قابل ملاحظه اي دارند.