مقاله مقايسه هوش معنوي و سلامت روان در افراد معتاد و غير معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه هوش معنوي و سلامت روان در افراد معتاد و غير معتاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوي
مقاله سلامت روان
مقاله اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رقيبي مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري درگي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء مصرف مواد پديده اي مزمن است كه آسيب هاي فراوان جسمي، رواني، اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي را به دنبال دارد، به طوري كه شخص مبتلا را دچار افت جدي در كنش هاي فردي و اجتماعي مي كند.
هدف از اين مقايسه هوش معنوي و سلامت رواني در افراد معتاد و غير معتاد و بررسي رابطه اين دو متغير در دوگروه است.
روش بررسي: نمونه ها شامل ۸۰ نفر معتاد به مواد مخدر و ۸۰ نفر افراد غير معتاد بودند كه افراد معتاد به شيوه نمونه گيري در دسترس از مراكز درمان و بازتواني دولتي و غير دولتي شهر زاهدان انتخاب شدند. افراد غير معتاد نيز به صورت نمونه گيري در دسترس از لحاظ سن و جنس با افراد معتاد يكسان انتخاب شدند. آنگاه آزمودني ها پرسشنامه خود گزارشي هوش معنوي و فرم ۲۸ سوالي پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (۱۹۷۹) را تكميل كردند، سپس و داده ها با آزمون آماري همبستگي پيرسون وt مستقل تحليل شد.
نتايج: يافته ها نشان داد بين نمره هاي هوش معنوي و سلامت روان معتادان و غير معتادان تفاوت معناداري وجود دارد به طوري كه معتادان به مواد مخدر از هوش معنوي و سلامت رواني پايين تري نسبت به گروه عادي برخوردار بودند. همچنين در هر دو گروه بين هوش معنوي و سلامت روان همبستگي معنادار مشاهده شد.
نتيجه گيري:. سوء مصرف مواد سلامت جسماني و رواني افراد را به خطر مي اندازد، افراد با هوش معنوي پايين به احتمال بيشتري دچار سوء مصرف مي شوند. اين احتمال وجود دارد كه بتوانيم با پرورش هوش معنوي افراد، از مبتلا شدن آنها به اين معضل جلوگيري كنيم.