مقاله مقايسه هوش هيجاني دانش آموزان تيزهوش و عادي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه هوش هيجاني دانش آموزان تيزهوش و عادي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله کودکان عادي و تيز هوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي آذر هايده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هوش هيجاني يكي از سازه هاي نوظهور در گستره علم روان شناسي است كه پژوهش هاي زيادي را به خود اختصاص داده است و رابطه آن با هوش شناختي و پيشرفت تحصيلي يكي از اين حوزه هاي پژوهشي است. در همين راستا پژوهش حاضر در قالب يک طرح پس رويدادي به بررسي مقايسه اي ميزان هوش هيجاني در دانش آموزان مدارس تيزهوش و عادي مقطع پيش دانشگاهي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي يكي از مناطق شهر تهران پرداخته است. نمونه ۱۲۰ نفري شامل ۶۰ دانش آموز تيزهوش (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) و ۶۰ دانش آموز عادي (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) است. ابزار سنجش ميزان هوش هيجاني، آزمون هوش هيجاني بار ـ ان و معدل سال تحصيلي گذشته دانش آموزان، ملاك پيشرفت تحصيلي آزمودني ها بوده است. فرضيه هاي اصلي به تفاوت هوش هيجاني در دو گروه تيزهوش و عادي از يکسو و ارتباط هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي معطوف بود. بر اساس نتايج به دست آمده تفاوت معناداري بين هوش هيجاني دانش آموزان تيزهوش و عادي مشاهده نشد. همچنين بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي نيز رابطه معناداري به دست نيامد؛ بنابراين فرضيه هاي پژوهش در نمونه مورد بررسي تاييد نگرديد. بر اساس يافته ديگر پژوهش، ميزان هوش هيجاني در دختران بالاتر از ميزان هوش هيجاني در پسران است. پيشنهاد مي شود که پژوهش هاي بعدي در جامعه آماري وسيعتري انجام گيرد و از سوي ديگر، اولويت هاي هيجاني تربيت مورد توجه بيشتري قرار گيرند.